VŠECHNY ČLÁNKY LZE STÁHNOUT V SEKCI AKTUALITY

První letecký snímek lomu je z r. 1949, druhý z r. 1962, kdy už je vidět hluboká jáma lomu Jaroslava Křížka a pod lomem obec otevřela pískovnu

 

Naše vesnice Jankov po stránce geologické patří do oblasti žulového masivu Českomoravské vrchoviny. Kamenitá pole v kopcích Vysočiny nedávala tu nejlepší úrodu, ale když se ukázalo, že zdejší žula skrytá pod povrchem kopců může být užitečná jako stavební kámen, začala se Vysočina v 19. století stávat i krajem lomů a kameníků. Ve sbírce „Vyznání Vysočině“ vyjádřil svůj obdiv k  práci kameníků František Bukvaj z Třeště:

„Kopce jak bochník rozkrojený ze žuly jádro obnažily

a člověk dal se s nimi v zápas a měří s nimi svoje síly.“

Velké lomy vznikaly v oblast Mrákotína nebo Lipnice a na ně pak navazovaly další lomy po svazích Čeřínku (Boršov – Hojkov aj.), nebo na Jihlavsku a Humpolecku (Pavlov, Slavníč) aj.  Dodávaly kvalitní žulu na mnoho významných staveb do Vídně a dalších míst rakouské monarchie, práci v nich nacházely stovky kameníků. Doba velkého rozmachu žulových lomů nastala na přelomu 19. a 20. století a pokračovala před první světovou válkou, poté ještě v době první republiky.

Kromě těchto velkých lomů začaly ve zdejším kraji vznikat i desítky malých lomů téměř u každé vesnice. Jedním z nich byl i kamenolom v Jankově, který si zde na přelomu let 1941/42 otevřel mistr kamenický Jaroslav Křížek (1911-1977). Pocházel z Boršova, ze samoty pod boršovským lomem, z rodu, kde se kamenictví věnovali i někteří další členové rodu. Také jeho starší bratr František Křížek byl kameníkem a později si otevřel lom v Sázavě u Nového Rychnova.

Na svého otce Jaroslava Křížka vzpomíná dcera Marie Křížková-Báčová:

Otec maturoval na Státní průmyslové škole sochařské a kamenické v Hořicích v roce 1932. Maturita ovšem neopravňovala absolventy k podnikání a otevření živnosti. K tomu bylo třeba složit mistrovské zkoušky a získat tak koncesi. Pak se za jménem dotyčného objevuje “koncesovaný mistr kamenický”. Otec nastoupil v lednu 1933 základní vojenskou službu v Jindřichově Hradci, odtud byl přeložen do Českých Budějovic a pak do Prahy. Z vojenské služby se vrátil na jaře roku 1936. Živnostenskou koncesi získal zřejmě až po návratu. V roce 1940 nastoupil u firmy Mareš ve Strakonicích (firma měla dva lomy v Blatné), a majitel ho potřeboval právě pro tu kamenickou koncesi, kterou sám neměl. Domnívám se, že v mezidobí 1936-1940 mohl pracovat v lomu u bratra Františka. V dopisech otce se objevuje také zmínka o kamenické firmě Duba někde v okolí Pelhřimova, kde otec rovněž pracoval.“

Jeho dcera také vzpomíná, že u otce v Boršově měli vlastně lom „za humny“, že odmalička byl obeznámen s kameničinou, avšak výběr kamenické profese byl jeho výběr a jeho životní rozhodnutí. Přál si vystudovat kamenosochařskou průmyslovku v Hořicích v Podkrkonoší, avšak v rodině s pěti dětmi, kde hospodář byl stále nemocný a zemřel ještě před dospělostí nejmladšího syna Jaroslava, na to nebylo pomyšlení. Navíc ještě hospodářská část jejich stavení od úderu blesku vyhořela. Opět připojujeme vzpomínku dcery Marie: „Moje babička (Marie Křížková, roz. Kalců z Hojkova) neměla na stavbu nového domu a požádala příbuzné v Americe, ti se složili na stavbu a poslali jí peníze. Babička postavila nový dům a nějaké peníze jí ještě zbyly. Psala příbuzným v Americe, zda souhlasí s tím, že je použije na studium nejmladšího syna, tedy mého otce. Studovat v Hořicích znamenalo platit ubytování v soukromí a stravu, a na to by babička neměla prostředky. Příbuzní souhlasili a jedna její příbuzná napsala, že zbylé peníze asi na 4 roky studia nebudou stačit a že zbytek zaplatí ona, protože její rodině se v Americe daří nejlépe. Takže otec vystudoval za přispění příbuzných v zámoří.“

Později ještě tito příbuzní v Americe (Sochorovi původem z Opatova) ze strany Marie Kalců nabídli Jaroslavu Křížkovi a jeho snoubence (měli před svatbou), aby přijeli do Ameriky, že jim přenechají prosperující farmu, protože jejich jediná dcera provdaná za lékaře farmařit nechtěla. Proti tomu se postavili rodiče snoubenky Jaroslava Křížka, pro které vystěhování do Ameriky znamenalo, že už by svou dceru zřejmě neuviděli.

Jaroslav Křížek se v r. 1940 oženil a v r. 1941 si v Jankově pronajal pozemek, na kterém si otevřel vlastní žulový lom. Zároveň si v Jankově zajistil i bydlení pro svou rodinu v pronajatém domě č. 8, odkud se majitelé Matějkovi po válce odstěhovali do pohraničí, a dům byl stále ještě prázdný.

Vraťme se však ještě do doby, kdy Jaroslav Křížek studoval v letech 1928-1932 na Státní průmyslové škole sochařské a kamenické v Hořicích, kde studium ukončil maturitou v oddělení pro kameníky Při studiu kamenictví se také učili navrhovat různé práce z kamene – pomníky, sochy, sloupy a jiné dekorativní prvky. V prvních desetiletích nově vzniklé Československé republiky se stále vzpomínalo na spoluobčany, kteří položili své životy za svobodu vlasti, stavěly se jim pomníky nebo pamětní desky. Jaroslav Křížek využil svých školních návrhů, které dál rozpracoval podle požadavků obcí, které se na něj obracely. Podle těchto návrhů pak jeho bratr, kameník František Křížek, zhotovil konečné dílo. V r. 1935 takto vznikly 2 pomníky, v Hlávkově a v Opatově, v r. 1937 v Hojkově a v r. 1938 v Novém Rychnově, na kterém pracoval s kameníkem p. Suchým z Hojkova, všechny nesou rukopis tvůrce návrhu Jaroslava Křížka.

Pomníky v Hlávkově, Opatově a Hojkově podle návrhů Jaroslava Křížka zhotovil jeho bratr František Křížek

K prvním dvěma pomníkům se zachoval i dopis Jaroslava Křížka jeho snoubence z 29. 6. 1935, ze kterého vybíráme: „…Obdržel jsem od bratra lístek ze slavnosti z Hlávkova … Psala jsi, že se Ti pomník líbil – víš, že to byl můj návrh? Proto jsem se byl na něj také podívat, abych viděl, jak dopadl ve skutečnosti …V Opatově se rozhodli, že si postaví válečný pomník a nabídli to státním lomům ve Slavníči. Ale odtud dostali návrh, který se jim – nelíbil. Když se o tom dověděl bratr, předložil návrhy, které jsem mu dělal já, a které byly vypočítané tak, aby i laik jim snadno porozuměl, a ihned se pro jeden rozhodli. Bude to s malou změnou ten jako v Hlávkově… “

Fotografie pomníku obětem 1. světové války v Novém Rychnově je ze slavnosti jeho odhalení 24. 7. 1938 a výňatek z „Týdeníku z Českomoravské vysočiny“, který v mnoha článcích v průběhu července 1938 o přípravách a průběhu slavnosti informoval čtenáře. Autorem busty T. G. Masaryka byl akad. sochař Walter.

Jaroslav Křížek, krerý měl za sebou několikaletou kamenickou praxi v lomech i návrhy pomníků, našel v  r. 1941 v katastru Jankova vhodné místo, kde by si mohl otevřít vlastní lom. Kvalitní žula se nacházela na mírném kopci nad Jankovem na části pozemků Františka Vítka čp. 7 a Karla Borky čp. 14, označených jako role, pastviště a pustina (parc. č. 223, 225, 226, 228 a 229/1). Když se s nimi Jaroslav Křížek domluvil na pachtovních podmínkách, obrátil se na Okresní úřad v Humpolci 12. 11. 1941 s žádostí o provozování kamenické živnosti v Jankově. Žádost doplnil potřebnými doklady, zejména tím, že mu již 2. 4. 1940 byla udělena koncese pro živnost mistra kamenického se stanovištěm v Blatné, o. Strakonice, takže se vlastně jedná o přeložení živnosti na jiné stanoviště, tj. do Jankova.

Z žádosti Jar. Křížka o udělení koncese k provozování živnosti v Jankově

V SOA Pelhřimov jsou uloženy všechny důležité doklady k otevření kamenolomu v Jankově:

– Souhlasné stanovisko Obecního úřadu Jankov k otevření lomu i k pachtovní smlouvě z 4. 11.

  1941, podepsané starostou obce Josefem Veselým.

– Pachtovní smlouva s Fr. Vítkem a K. Borkou na dobývání a lámání kamene a štěrku z lomu,

  která byla  uzavřena na notářství v Humpolci 26. 11. 1941 a poté schválena OÚ v Humpolci.

– Souhlasné stanovisko Okresního úřadu v Humpolci z 23. 1. 1942.

– Potvrzení Odborného společenství mistrů kamenických ve Světlé nad Sázavou

  o zaplacení inkorporátního poplatku u společenstva z 25. 2. 1942.

– Souhlasné stanovisko Obchodní a živnostenské komory v Praze z 3. 3. 1942.

– Udělení koncese Zemským úřadem v Praze z 10. 4. 1942, koncept.

Koncept Zemského úřadu v Praze o udělení kamenické koncese Jar. Křížkovi,10. 4. 1942

V zápise obecní kroniky za rok 1941 je uvedeno: „V tomto roce byl otevřen v obci kamenný lom na pozemku Frant. Vítka čp. 7 a Frant. Borky čp. 14 kamenickým mistrem Jaroslavem Křížkem, rodákem z Boršova.“    

Než se dostal ke kvalitním žulovým blokům, musel kameník Křížek odstranit povrchovou vrstvu z pískovce a méně kvalitní žulové bloky. Navážku vyvážel a rozprostíral na východ od lomu a nakonec ji zarovnal na pevnou plošinu, na které mohl vytěžený kámen zpracovávat. K tomu si na plošině postavil i větší dřevěnou boudu, pod jejíž střechou mohl kámen zpracovávat v případě nepříznivého počasí. Na tuto otevřenou boudu navazovala uzavřená dřevěná kovárna, v níž si ostřil želízka a potřebné nářadí. Podle vzpomínek pamětníků prošel mnoho pramenů a studánek v okolí, než našel i vhodné složení vody ke kalení želízek. Byla to studánka u samoty Oklika. Na plošině si postavil také kolejnice, po kterých na vozíku dopravoval k boudě k dalšímu zpracování vytěžené žulové bloky. Velmi brzy si také na okraji lomu postavil jednoduchý jeřáb (káču) k vytahování velkých bloků kamene.

Stará fotografie lomu Jaroslava Křížka s jeřábem, vozíkem a žebříky pro sestup do lomu

Kameník Jaroslav Křížek zpracovával vytěženou žulu na stavební kámen do základů a soklů domků, ale i na zdivo staveb, na obrubníky a sloupky kolem cest a zahrad, obraceli se na něho hospodáři, když chtěli vydláždit dvůr nebo vjezd so domu. Měl mnoho odběratelů v Jankově i v okolních obcích. Vzpomínám, že pro mého otce, hospodáře v Jankově č. 14, zpracoval kámen na vydláždění hnojiště a na jeho obezdění s kamennými sloupky nahoře, mezi které se zasunovala prkna.

Z větších zakázek uvádíme např. zhotovení dlažby do starobylého kostela v Chvojnově, nebo velkou zakázku pro obec Jankov v roce 1946, kdy se obec rozhodla vydláždit žulovými kostkami hlavní cestu vesnicí, k tomu patřily i obrubníky, kámen na zídky chalup při horní straně vsi, i sloupky kolem silnice ode vsi ke státní silnici. V r. 1950 byl ze zdejšího lomu dodáván kámen na základy a podezdívku zdejší kapličky sv. Anny, v r. 1955 soklový kámen na stavbu kulturního domu. Když byly větší zakázky, vypomáhal v lomu některý z okolních kameníků, protože dobýt kámen, vytáhnout z jámy a zpracovat vyžadovalo hodně času. Jaroslavu Křížkovi také vypomáhala manželka, hlavně když pomocí jeřábu vytahovali velké bloky kamene z jámy, bylo potřeba každé síly k točení klikou jeřábu.

V polovině 50. let dřevěná bouda i kovárna vyhořely. K požáru došlo v noci, kdy se zřejmě nějaký doutnající uhlík vznítil a rozhořel se. To už se sbíhali sousedé a utvořili živý řetěz od sádky až ke skále a podávali si kbelíky s vodou, což už na uhašení nestačilo. Poté už byla obnovena jen budka kovárny.

Dlažební kostky z jankovského lomu po více než 70 letech vytvářejí pevný povrch silnice středem vsi, domy při horní straně mají kamenné zídky.

V roce 1967 uveřejnil v časopise Lidé a život článek „Člověk a žula“ jihlavský historik Zdeněk Laštovička. Píše v něm o kamenictví na Vysočině a také o kameníku Jaroslavu Křížkovi z vesničky Jankov, ležící mezi Jihlavou a Pelhřimovem. Je to jedna z mála dochovaných informací o tomto lomu, navíc s připojenou fotografií. Z článku vybíráme:

„Téměř za humny vsi narazíte na menší jámový lom, který je kuriozitou tím, že byl vyhlouben jediným člověkem. Sám lámal bloky pevné kvalitní žuly, sám si udělal kladkostrojový jeřáb, sám jím tahal balvany a kvádry na povrch a sám z nich sekal dlažební kostky, obrubníky, stavební kámen apod. Nikdy nepoužil trhaviny. Měl sice krátký čas několik pomocníků, ale jednalo se jen opravdu o pomocné práce na povrchu – většinou o zpracování

vytěženého kamene. Letos (tj. 1967) je Jaroslavu Křížkovi 56 let, a když se ho zeptáte, jak to všechno dokázal, odpoví: Všechno je jen zvyk – já si zvykl na práci v lomu, a proto mne ani moc nenamáhá. Horší je to, když mám ráno nasíci trochu trávy – jen se párkrát oženu kosou a hned mě bolí v zádech.

Pracuje doposud a rád vás provede svým královstvím. Lom je hluboký přes 12 m, v horní části je jeho obvod 15 x 25 m, směrem ke dnu se šířka zmenšuje. Když začínal na tomto místě, psal se rok 1941. To už byl 4 roky kamenickým mistrem, a získat mistrovský list nebylo nic snadného: 4 roky navštěvoval kamenickou školu v Hořicích, která měla úroveň nižší průmyslovky, a po absolvování jej čekaly těžké zkoušky u zkušební komise při Zemském úřadě v Praze. Měly část písemnou, která trvala sedm dní, a zkoušku ústní, konanou poslední den. Z osmi uchazečů o mistrovský list uspěli pouze dva, ovšem ani ti neměli jistotu, že hned seženou práci. Následovalo zaměstnání v různých lomech, v lese i na poli a trvalo to čtyři roky, než se mistr Křížek definitivně usadil v Jankově a začal těžit kvalitní žulu.

 

Jednou z prvních zakázek bylo zhotovení dlažby do starého kostelíka v Chvojnově, historicky cenného a chráněného památkovým úřadem. Po skončení války už bylo práce dostatek. Nastala stavební horečka, která se udržela doposud. Nerostná surovina z jankovského lomu se dostala na řadu staveb v okolí a nebylo zapomenuto ani na samotný Jankov. Jako jedna z mála vesniček na Vysočině má dlážděné cesty a přes nevelkou rozlohu i pěkný kulturní dům. Možná se vám podaří dostat se do těchto míst, kterých se duch civilizace nedotkl svými zápornými vlastnostmi. Navštivte mistra Křížka, prohlédněte si jeho pracoviště a pak si uvědomíte, proč je tak pověstná česká šikovnost a pracovitost,“ končí článek Zdeňka Laštovičky.

Práce Jaroslava Křížka pro obec

Podpisy tajemníka MNV Jaroslava Křížka a předsedy MN Josefa Palase na žádosti o půjčku na stavbu hasičské zborojnice v r. 1954

Jaroslav Křížek byl nejen uznávaným kameníkem, ale pro jeho vzdělání a rozhled byl také brzy po válce zvolen do MNV Jankov, od r. 1954 až do odstěhování z obce v roce 1968 vykonával funkci tajemníka MNV, od r. 1956 rovněž do r. 1968 funkci účetního a pokladníka MNV, jeho podpisy jako zapisovatele ze schůzí MNV jsou na obecních dokumentech od r. 1952. Díky jeho pečlivým a podrobným zápisům je dochována veškerá agenda MNV z 50. a 60. let (nyní uložena v archivu v Pelhřimově), ze které můžeme rekonstruovat život a dění v obci v uvedené době. Zasloužil se o vybudování kulturního domu v obci a vybudování kulturní jizby s televizí, o obecní a občanskou výstavbu, podával žádosti na sociální zabezpečení občanů, dbal na to, aby účetnictví obce bylo vždy vpořádku. V r. 1968  u příležitosti oslav 50. výročí vzniku Československé republiky obdržel Jaroslav Křížek na návrh obce čestné uznání ONV Pelhřimov za práci v MNV a za zásluhy o rozvoj obce.

Ve volbách r. 1964 byl zvolen předsedou MNV Josef Borka, který doporučil opětovné zvolení Jaroslava Křížka za tajemníka MNV
V r. 1968 dostali čestné uznání ONV za zásluhy o rozvoj obce a práci v MNV tři občané Jankova – Jaroslav Křížek, Alois Koch a Josef Borka č. 16

Zápis v kronice obce za rok 1968: „Koncem června odchází z obce Jaroslav Křížek, který zastával řadu let funkci tajemníka MNV. Musel uvolnit byt Johaně Dubové, která v předešlém roce  dům koupila. Jmenovaný musel uvolnit byt majitelce. Odchodem tajemníka z obce zůstává zase MNV v krizové situaci, jelikož J. Křížek byl velmi schopným pracovníkem MNV.“

Jaroslav Křížek žil v Jankově s rodinou v nájmu na č. 8 (U Cestářů), odkud se po válce odstěhovali Josef a Anna Matějkovi s rodinou do pohraničí ke Karlovým Varům. Když v r. 1960 zemřeli, jejich dcera a dědička Milada Machová nabídla domek č. 8 k prodeji. Kromě Křížkových projevila zájem o koupi také Marie Konířová z Jankova č. 9, která bydlela v domě po Výborných, kteří se také vystěhovali do pohraničí. Zároveň vlastnila starý dřevěný domek č. 4, který byl v tu dobu už ruina. Z vleklých jednáních na okrese a notářství se v zápisech uvádí, že „J. Křížek o koupi s dřívějšími majiteli jednal a neuskutečnil ji proto, že M. Konířová nabídla za domek mnohem větší částku… a vyjádřila se, že jí nejde o bydlení, ale o uložení peněz její sestry Johany“.

Podle kupní smlouvy z 2. 9. 1960 byl domek č. 8 registrován na státním notářství v Pelhřimově 12. 3. 1961 pro Marii Konířovou. Její sestra Jodana Dubová žila dál ve Staré Boleslavi, ale když její muž zemřel, chtěla se v r. 1967 vrátit do Jankova č. 8. Obec Jankov neměla pro rodinu Křížkových žádné jiné ubytování, bývalý obecní domek č. 29 o dvou místnostech už byl neobyvatelný. MNV Jankov po mnoha jednáních nakonec s vystěhováním rodiny Křížkových souhlasil: „Protože jiné stanovisko z celé situace nevidíme, souhlasíme s tímto řešením přesto, že Jaroslava Křížka budeme neradi ztrácet jako dobrého dlouholetého pracovníka MNV.“ Jaroslav Křížek nakonec sehnal byt i práci v Božejově u Pelhřimova, kde se stal vedoucím lomu a kam se r. 1968 s rodinou odstěhoval. Zato jankovský lom osiřel a to byla i pro obec velká škoda.

Jámu lomu začali obyvatelé postupně využívat k vyvážení odpadků, což bylo po čase zakázáno. Plošina, kde se zpracovával kámen, začala zarůstat nálety, a tak tam mezi břízkami našla mládež místo ke společným schůzkám s kytarou a s opékáním masa.

Schůzky mládeže v 70. a 80. letech „ve skále

Současné pohledy na bývalý kamenolom, kde se dosud říká „Ve Skále“, ale málokdo už je pamětníkem těžby a zpracování žuly v oněch místech

Autorem článku je paní Jaroslava Paulusová

Jankovská kaplička

Triérová bouda s kuželníkem

Jankovská kaplička se nachází v zadní části návsi v místech, kde dříve stávala triérová bouda a kuželník. Boudu postavila obec Jankov pro hospodáře v r. 1928 a zakoupila do ní čističku obilí, která hospodářům sloužila ještě ve 40. letech. Za boudou byl postaven kuželník, kde se v nedělích odpoledních scházela mládež i dospělí ke kuželkovým turnajům. Kuželky byly ukládány v triérové boudě. V době německé okupace sloužila bouda také jako sběrna mléka, když německé úřady nařídily povinné dodávky mléka. Držely se tam také německými úřady zavedené noční hlídky. Po válce se už čističky obilí v triéru téměř nepoužívalo, také bouda už byla značně zchátralá, a tak bylo rozhodnuto boudu zbourat, sběrnu mléka postavit na jiném místě a na uvolněném prostoru postavit kapličku. Tím se splnil i sen několika generací mít vlastní svatostánek.

Foto rozestavěné kapličky přes plot Kochovy zahrady

Myšlenku postavit kapličku v době po únorovém komunistickém převratu v roce 1948 nebylo snadné prosadit. V Jankově, který farností patřil k Vyskytné, však žily silně věřící rodiny (např. čp. 6, 7, 13, 17, 22 a další), kterým se to nakonec podařilo. V zápisech obecního zastupitelstva není o stavbě kapličky žádná zmínka. Teprve obecní kronika s dodatečně doplněnými zápisy za období 1943-1960 přináší tento zápis o stavbě kapličky:

V roce 1950 se místní občané rozhodli postavit v obci kapličku, jelikož nejbližší římsko-katolický kostel je ve Vyskytné. Tento rok byla postavena stavba v hrubém zdivu.

Materiál byl na základy a podezdívku dodán z místního lomu a ostatní dovezen ze zbourané Pechovy sušárny (tj. na Oklice). Práce na této hrubé stavbě provedl místní pracovník Neomítka. V roce 1951 byla dokončena stavba kapličky a zasvěcena sv. Anně a sloužena první mše svatá o místní pouti v červenci. Zvonek nese jméno sv. Václava.“

Foto kapličky z prvních let po dokončení, se zídkou a dřevěným plotem, v zahrádce byly záhony květin.

Slavnost svěcení zvonu a kapličky. V čele průvodu obcí šly družičky, za nimi ověnčený zvon na nosítkách nesli 4 mládenci – Zdeněk Veselý (a družička Anna Vítková), Josef Koch (a Růžena Procházková), Václav Valenta (a Božena Kochová) a Stanislav Kříž (a Božena Valentová). Za nimi následoval kmotr zvonu František Vítek, farář Vincenc Kubů, ministranti a ostatní lidé. Fotografie zachycuje průvod uprostřed vsi před domem č. 14.

Povolení k veřejnému posvěcení kapličky v Jankově vydal Biskupský ordinariát v Českých Budějovicích dne 17. července 1951. Hned následující neděle 22. července byla pro celou ves slavnostním dnem. Přijeli mnozí rodáci a příbuzní, vyskytenští farníci a také lidé z okolních vesnic. Vyskytenský farář P. Vincenc Kubů posvětil kapličku a zvonek a sloužil zde první mši svatou. Byl to významný den v historii obce.

Povolení k veřejnému posvěcení kapličky v Jankově

Pro nově postavenou kapličku zhotovil konstrukci oltáře, stupínek a další příslušenství tesař Václav Procházka č. 31. Dlouho se hledalo, kdo by mohl namalovat oltářní obraz. Nakonec byl získán malíř Stibor z Nového Rychnova. Ústředním motivem obrazu je sv. Anna, jíž byla kaplička zasvěcena, s Pannou Marií. Bělostná plátna, která splývala z oltáře, vymalovaly náboženskými motivy Marta a Marie Dvořákovy z Dušejova (U Prokopů).

Na vysvěcení kapličky a zvonku vzpomínal Jan Kříž č. 17: „Kaplička byla postavena za přispění všech občanů Jankova a slavnostně vysvěcena dne 22. července 1951. Zvonek se tak

dočkal konečně důstojného místa. Předtím byl na sloupu (zvoničce) před Mazárnovou chaloupkou (č. 15) a za druhé světové války schován před konfiskací okupanty.“

Kde byl zvonek uschován, se nepodařilo zjistit. Ale po válce se na něj opět zvonilo ze zvoničky před č. 15. Zpočátku ještě krátce zvonili „Mazárnovi“ (Petr Borka č. 15), ale ti se odstěhovali do pohraničí. Kdo potom zvonil, nevíme, ovšem v obecních účtech je stále zaznamenáván údaj „odměna zvoníkovi“. Mazárnova chalupa už byla hodně sešlá, zůstala prázdná a připravovalo se její zbourání. S tím by jistě byl odstraněn starý sloup zvoničky. Možná i tato skutečnost uspíšila stavbu kapličky. Později byl na uvolněném místě po č. 15 postaven kulturní dům.

Oltářní obraz sv. Anny s Pannou Marií a křížek před kapličkou

Ke kapličce byl také přemístěn křížek, který stával za vsí směrem k Chaloupkám, a měl v podstavci vytesán letopočet 1858. Připomeňme si, jak na to opět vzpomíná Jan Kříž: „Na konci vesnice býval křížek, který byl přestěhován ke kapličce. Byl památný tím, že jsme k němu jako jankovská omladina chodili s klapačkami a řehtačkami se vší úctou o Velikonocích, když se přestalo zvonit a „zvony odletěly do Říma“. Tam jsme se pomodlili a při druhém zastavení u „Kalcova křížku“ jsme to opakovali. Chodili s námi i kamarádi jiného náboženství, evangelíci, kteří se nemodlili.“ Křížek později nechal pozlatit Jan Borka, varhaník z Vyskytné, rodák jankovský.

Zasvěcení kapličky svaté Anně zároveň znamenalo, že se každoročně v Jankově začaly konat anenské pouti, vždy v nejbližší neděli k svátku sv. Anny 26. července. Do té doby Jankov držel s celou farností pouť vyskytenskou, kde byl kostel zasvěcen Jménu Panny Marie, pouti se tam konaly začátkem září.

Za dobu více než 70 let od postavení kapličky se při pouťové mši svaté vystřídalo více vyskytenských farářů, na přenosné varhany hrál varhaník Jan Borka, většinou doprovázen kostelním sborem z Vyskytné. V průběhu několika let, kdy měli v Jankově svůj letní pracovní tábor „ochránci přírody“, účastnili se také bohoslužeb a jejich zpěvačka zakončovala církevní slavnost krásným přednesem písně „Ave Maria“.

Pohřební průvody vyprovázely zemřelé sousedy z Jankova k uložení na vyskytenský hřbitov

Péče o kapličku a její opravy

 

Po nějakém čase od postavení kapličky byly do čtyř rohů kolem kapličky vysazeny okrasné stromky – hlohy. Dřevěný laťkový plot byl před poutí v r. 1964 nahrazen drátěným pletivem (zakoupen z finančního příspěvku ČSPO, MNV a JZD) a upraven okolní trávník. Uplynulo asi 20 let a vzrostlé stromy stínily kapličku, také svými kořeny začaly zasahovat až k základům kapličky, začala rovněž vzlínat spodní voda a uvnitř se objevovala plíseň.

Fotografie kapličky s okolními hlohy, asi počátek 90. let

Tato oprava kaple byla financována z „Programu obnovy venkova“ za spoluúčasti obce. Technická dokumentace byla zpracována v září 2002, vlastní práce na opravě  se uskutečnily v průběhu roku 2003. Připojujeme doklady z technické zprávy k obnově kaple.

Výňatky z technické dokumentace k opravě kaple sv. Anny, kterou zpracoval ing. arch. Milan Blahut

 Po dalších 20 letech se ukázalo, že předchozí oprava nebyla udělána úplně dobře, protože vlhkost, která měla být odváděna z vnitřku kapličky, nefungovala, jak by měla, omítka uvnitř opět plesnivěla a odlupovala se. Navenek sice ještě kaplička vypadala pěkně, přesto bylo nutno udělat radikální nápravu, ke které došlo r. 2021. Nejprve byl vystěhován veškerý vnitřní mobiliář, poté se dalších oprav ujala stavební firma Josef Ladič. Stěny uvnitř kapličky byly otlučeny do výše 1 m, pro odvětrávání byla obnovena drenáž kolem kapličky i uvnitř podél zdí, instalace drenážních trubek a zaštěrkování, s tím souviselo takéi přeložení původní kamenné dlažby. Došlo k oškrabání starého štuku a k novému naštukování a natření fasádní barvou. Také byly opraveny měděné žaluzie ve věžičce, opraveny dveře a instalován nový plot. Na ovnovu kapličky poskytl dotace Kraj Vysočina z fondu „Obnova venkova Vysočiny 2021“.

 

Vnitřní a vnější práce na opravě a odvodnění kapličky v r. 2021

Natažení nové omítky a dokončovací práce v r. 2021

 Jankovští občané si váží svých předků, kteří v době po komunistickém převratu v r. 1948, v době, která nepřála církvi a náboženství, dokázali postavit vlastní svatostánek, kapličku. Konaly se v ní pouťové bohoslužby a májové pobožnosti. Také další generace se o kapličku staraly. Je na potomcích, aby v péči svých předků o kapličku pokračovali a aby jim kaplička sloužila i v budoucnu.

Prameny:

SOA Pelhřimov, fond Farní úřad Vyskytná, inv.č. 88, vysvěcení zvonu a kapličky

Obecní úřad Jankov, dokumenty k opravám kapličky z let 2002-2003 a 2021

Vzpomínky pamětníků a občanů, kteří také poskytli fotografie

                                                                                                                                                                         

 Autorem článku je Jaroslava Paulusová

Jankovské křížky a zvonek

Kříže

Součástí historie každé obce jsou také církevní památky. Jankov je malá obec, v polovině 19. století se tu nacházelo pouze 24 popisných čísel. Chalupy lemovaly po obou stranách cestu obcí, pouze v zadní části nad horní řadou stály ještě 4 chalupy. A tak i církevních památek je zde málo. Jsou to vlastně jen 2 kříže a kaplička sv. Anny se zvonkem.

Starší z obou křížů má v kamenném podstavci vytesán letopočet 1858. Pravděpodobně ho nechala postavit obec, říkalo se mu „obecní křížek“. Stával hned za vsí při cestě k osadě Chaloupky, v místě, kde začínala první pole (dnes je tam „Šitířova zahrada“). Podle data postavení můžeme usuzovat, že se tak obec rozhodla na konci prvního desetiletí po zrušení poddanství a roboty, deset let poté, co obecní záležitosti převzalo do rukou první obecní zastupitelstvo. Do kamenného podstavce byl zasazen litinový kříž s podobou ukřižovaného Krista a s nápisem „Pochválen buď Ježíš Kristus“. Kříž byl výrazem křesťanské víry obyvatel obce.

Podle vzpomínek pamětníků se u kříže zastavovali pocestní, kteří na svátek Nejsvětější Trojice putovali na křemešnickou pouť.  Byla to nejznámější poutí v našem kraji. Pocestní pocházeli z bližších i vzdálenějších vesnic, u kříže se pokřižovali, pomodlili, někdy i chvíli odpočinuli a pokračovali dál. Když byla v Jankově postavena kaplička, byl tento kříž k ní přenesen.

Druhý menší křížek stojí nade vsí při bývalé hlavní cestě z Nového Rychnova a Chaloupek zezadu kolem Jankova do Opatova a Humpolce. Byla to zároveň i cesta pro hospodáře do polí nade vsí, kde před křížkem odbočovala jedna cesta dolů do polí, luk a lesa, do „Jankovska“, a hned pod křížkem z ní odbočovala další „polňačka“ směrem k samotě Oklika a do polí zdejších hospodářů na „Milíčovsku“.

Tento křížek má v kamenném podstavci vytesán rok 1885 a pamětníci ho pojmenovávali „Kalců křížek“. Postavit ho nechali na začátku svých polí hospodáři č. 14, kde se říkalo „U Kalců“. Tehdy tam už mnoho generací hospodařil rod Černých. Poslední hospodáři Josef a Kateřina Černí měli pouze dvě děti. První dcera jim zemřela hned po narození a později v r. 1884 i devítiletý syn Josef. Možná kříž měl být prosbou, aby jim Bůh dal ještě další potomky, ale ti už nepřišli. Později proto předali hospodářství své neteři Marii, provdané za Karla Borku.

Kolem kříže vysadili z obou stran stromy, v jejichž stínu se dobře odpočívá a je pěkný výhled do polí a krajiny. Litinový kříž zapuštěný v kamenném podstavci má v dolní části postavy Svaté rodiny 

a nad tím bývala kruhová destička, po obvodu lemovaná rostlinným motivem. V horní části opět byla postava ukřižovaného Krista a nápis INRI (Ježíš Nazaretský, král židovský). Pamatuji si, že na destičce byl nápis „Pochválen Pán Ježíš Kristus“. Časem se však tato destička ztratila a doplnil ji (bez nápisu) až r. 2020 Pavel Koubek z občanského sdružení Zelené srdce, který tento křížek renovoval. Sdružení se stará o opravy a uchování drobných církevních památek na Vysočině. Je také na nás, abychom o tyto odkazy předků pečovali.

Když v minulosti naši předkové míjeli tyto kříže, nikdy nezapomněli smeknout, pokřižovat se a vyjádřit tak svoji hlubokou víru v Boha.

 

Jankovský zvonek

Za vlády Marie Terezie byl r. 1751 vydán tzv. ohňový patent, který nařizoval obcím pořídit si zvonek, který by v případě požáru vyzváněním varoval obyvatele před šířícím se ohněm. Jeho hlas měl být dobře slyšitelný po celé vsi, proto byly první zvoničky (nebo jen sloupy) stavěny na návsi, nebo na vyvýšeném místě obce, nebo u chudších vsí býval pouze zavěšen v korunách vhodného stromu, podrobnosti ohňový patent neurčoval. Časem se stalo, že hlas zvonku oznamoval i poledne, což bylo pro hospodáře znamení, že je čas k návratu z pole domů, večerní klekání ukončovalo konec pracovního dne a děti vyzývalo ukončit hry a vrátit se domů, „nebo si pro ně přijde klekánice“. Hlas zvonku také oznamoval celé vsi, že ji opustil někdo ze sousedů, a rozezněl se i ve chvíli, kdy pohřební průvod z naší vsi vyprovázel na vyskytenský hřbitov zemřelého spoluobčana.

Nejstarší doklad o jankovském zvonku se podařilo nalézt ve farním archivu fary Vyskytná, k níž Jankov patřil, a uloženém v SOA Pelhřimov. Jednalo se výkaz zvonů vyskytenské farnosti z 18. 10. 1915, který zpracoval na výzvu rakouských úřadů tamější farář P. Matěj Staněk. Podle tohoto výkazu se ve farnosti nacházelo 8 zvonů, z toho 4 ve Vyskytné a 4 malé zvonky v ostatních vsích farnosti, tj. v Branišově, Sedlištích, Jankově a na Polánkách. K Vyskytné patřili i katolíci z Opatova, ale zvon v tamějším evangelickém kostele byl zapsán v jiném soupisu

Výkaz z r. 1915 byl zpracován pro případné budoucí využití zvonů pro válečné účely, což se později opravdu stalo. Pro zajímavost uvádíme výtah z tohoto přehledu zvonů.

Ve vyskytenské zvonici se nacházely 3 starobylé zvony:

  1. zvon z r. 1484 o váze 300 kg a průměru 80 cm s nápisem: „Léta Božího tisícího čtyřstého osmdesátého čtvrtého udělán tento zvon k svatému Mikuláši“.
  2. zvon z r. 1555 o váze 600 kg a průměru 100 cm s nápisem ve staročeštině: „Tento zvon udělán jest proto, aby lidé věděli, kdy se na slovo Boží scházeti mají“. Na kvadratuře zvonu je další nápis: „Tento zvon udělán jest ke cti a chvále Pánu Bohu a k připomínání svatýmu Prokopu, 1555“. U tohoto zvonu jsou ve výkazu dvě poznámky – naprosto nepostradatelný – těžko by se snímal.
  3. zvon z r. 1638 o váze 130 kg a průměru 60 cm byl umíráček s nápisem: „Léta Páně 1638 ulit jest tento zvon ke cti a chvále kostela W. St. Mikuláše nákladem záduší“. Podle poznámky ve výkazu došlo r. 1764 k jeho přelití.

V sanktusové věžičce na vyskytenském kostele se nacházel 4. malý zvonek, váha a rozměry nebyly uvedeny.

Podle protokolu z 1. 2. 1917 byly z vyskytenské zvonice sejmuty pro válečné účely dva historické zvony z r. 1484 a 1638 a z věžičky kostela malý zvonek o váze 11,50 kg.

Ve vsích vyskytenské farnosti uvedené 4 zvony jsou ve výkazu označeny jako malé a soužící pouze ke zvonění klekání. Branišovský zvonek se nacházel v kapličce, v ostatních vsích byly zvony zavěšeny na sloupech. Podle protokolu z 2. 8. 1918 o zrekvírování těchto zvonů víme, že zvonek v Branišově vážil 19 kg, v Sedlištích 25 kg, v Jankově 14,50 kg a u posledního (na Polánkách) není váha uvedena.

Jmenný seznam farníků Jankova a Branišova ze seznamu všech farníků vyskytenských, kteří v r. 1925 přispěli na zakoupení nového zvonu do vyskytenské zvonice.

Hned po skončení 1. světové války vyskytenští farníci pomýšleli na pořízení nových zvonů. Byla vyhlášena sbírka na 2 nové zvony do zvonice a pro tento účel byly také z  pelhřimovské spořitelny uvolněny částky 1300 Kč a 672 Kč, které tam byly uloženy za dva zrekvírované zvony. Zakázka byla zadána slévárně zvonů Richard Herold Chomutov.

První zvon měl váhu 250 kg a průměr 75 cm, druhý váhu 159 kg a průměr 66 cm, úhrnný náklad za zvony a potřebné zařízení činil 13.760 Kč. Sbírka mezi farníky vynesla 4.223 Kč, z toho např. ve Vyskytné se vybralo 2.810 Kč, v Jankově 458 Kč, v Opatově 370 Kč, Branišově 300 Kč, v Sedlištích 200 Kč, na Polánkách 85 Kč, ale dary ještě přibývaly.

Zvony byly vysvěceny o vyskytenské pouti v neděli 13. září 1925 za faráře Jana Zemana, který tam v r. 1924 nastoupil po Matěji Staňkovi. Světitelem byl biskupský vikariátní sekretář Antonín Mančal, osobní děkan ve Chvojnově. Pro celou farnost to byl slavnostní den. Na jednom zvonu byl obraz sv. Jana Nepomuckého a nápis „Svatý Jane Nepomucký, oroduj za nás“, druhý zvon měl obraz sv. Václava a nápis „Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím“. Na obou zvonech bylo doplněno, že byly ulity v r. 1925 v Chomutově nákladem farníků vyskytenských.

Nové zvony ve Vyskytné zvonily svým farníkům pouhých 17 let. Když vypukla 2. světová válka, německé úřady počátkem  r. 1942 nařídily všem farním úřadům okupovaného Československa opět provést soupisy všech zvonů farnosti. Zvony pak byly roztříděny do několika kategorií tak, aby v každé náboženské obci byl jeden ponechán. Oba nově pořízené vyskytenské zvony a ještě malý zvonek o váze 11 kg byly zařazeny do skupiny A určené k odevzdání, zvony v přifařených malých obcích měly označení D a byly obcím ponechány. Stvrzenka o převzetí vyskytenských zvonů má datum 9. 4. 1942. Vyskytné tak zůstal jediný zvon sv. Prokop z r. 1555.

V r. 1951 si farní úřad ve Vyskytné na žádost svých farníků objednal prostřednictvím Chrámového družstva v Pelhřimově, s.r.o., se sídlem v Praze nový zvonek – umíráček. Dostali k tomu účelu také přidělen menší restituční puklý zvon k přelití. „Nově odlitý zvon firmou Kovolit-ZUKOV v České u Brna zvonařem R. Manouškem ml. je velmi zdařilý, čistě provedený a má na těle tento nápis: „Vyskytná 1952 – Pomocnice křesťanů, oroduj za nás“ (výňatek ze zprávy 2. 7. 1952 diecézního kolaudátora zvonů, který prováděl hudební a akustickou zkoušku zvonů). Tento zvon-umíráček zvoní jen při úmrtí občanů.

Starobylá vyskytenská zvonice se dvěma zvony v současné době (sv. Prokop 1555 a umíráček 1952)

Vraťme se ke zvonku v Jankově

O původním jankovském zvonku zrekvírovaném za 1. světové války víme pouze to, že byl v obci pověšen na sloupu a vážil 14,50 kg. Kdy byl pořízen, kdo byl zvoníkem a kde na sloupě byl zavěšen, o tom prameny mlčí a pamětníků už není. Můžeme se pouze domnívat, že sloup se zvonkem mohl stát ve středu vsi v blízkosti později zaniklého obecního domku č. 29, tj. někde na dvorku nynějšího kulturního domu (anebo jinde).

V kronice obce Jankova se k zrekvírování zvonu váže tento zápis: „V r. 1917 nemělo již Rakousko materiálu na výrobu nábojů a děl, proto sbírány zvony a kovy po všech vesnicích. Ani náš stříbrný zvonek nebyl ušetřen. Přinucením německých vojáků byl sňat ze svého místa a odvezen. Takovým již způsobem chtělo Rakousko dosáhnout vítězství.“

Válka skončila a ve všech vsích, kterým byly zvony odňaty pro válečné účely, se konaly sbírky na pořízení nového zvonu. Podobně tomu bylo i v Jankově, jak dokládá další zápis v obecní kronice: „Od r. 1918-1927 byl starostou Josef Neckář č. 18. R. 1921 za přispění občanů koupen nový zvonek a o pondělí svatodušním posvěcen dp. farářem Matějem Staňkem z České Vyskytné.“

Ovšem ani nyní nevíme, zda byl zavěšen na původní sloup, ale je možné, že byl provizorně pověšen na vzrostlou hrušku před Vítkovou chalupou č. 7 „U Křížů“. Svědčily by pro to vzpomínky pamětníků, kteří prožili své dětství ve 20. a 30. letech. Řada z nich vzpomínala, že když se zvonilo, padaly ze stromu zralé hrušky a děti si je sbíraly. Někdy děti samy zatahaly za provaz zvonku, aby jim hrušky spadly, a pak rychle utíkaly pryč. Vzpomínala na to např. moje teta Marie Borková *1917 (provdaná Kubíková ve Vyskytné), která žila v protější chalupě přes cestu. Písemnou vzpomínku vložil do knihy „Kronika obce Jankova“, vydané r. 1993 u příležitosti 2. sjezdu rodáků, i její autor Jan Kříž *1928 č. 17 „U Nováků“: „Znal jsem Vincka Vítka, měl vousy pod nosem a často zvonil, zvonek visel u nich na hrušce. Při zvonění padaly dozrávající hrušky. To bylo pro nás signálem, rychle jsme běželi pod hrušku. Sbírat bylo dovoleno, ale potom jsme si nějakou i srazili, ale to se nesmělo. Obešlo se to jenom malou výtkou ze dvířek.“

Zvonek zůstal zavěšen na hrušce až do jara 1937, kdy zvoník Václav Vítek pro dlouhodobé onemocnění už nemohl zvonit (koncem téhož roku zemřel). Za starosty Josefa Jonáka č. 6 projednávalo dne 17. května 1937 obecní zastupitelstvo jediný bod: sejmutí zvonku z hrušky Františka Vítka č. 7 a jeho nové umístění. Jednání skončilo usnesením, „aby zvonek byl umístěn na sloupě na pozemku Václava Borky č. 15 (U Mazárnů), který bude zároveň zvoniti a za odměnu dostane pozemek, který k tomu účelu byl přiřknut“.

Obrázek zvoničky za zídkou chalupy Václava Borky č. 15 a před obecním domkem č. 29 nakreslil pro knihu „Kronika obce Jankova“ v r. 1993 František Štědrý ze samoty pod Jankovem tak, jak si vše pamatoval. Dnes toto místo vypadá zcela jinak. Na místě chalupy Borkových č. 15, kteří se po válce odstěhovali do pohraničí, stojí kulturní dům s místnostmi pro obecní úřad a s hasičskou zbrojnicí, vybudovanými v polovině 50. let, také obecní domek byl zbořen a na jeho místě stojí dřevník a toalety pro potřeby KD. Zvonek byl v r. 1951 přenesen do nově postavené kapličky.

 

Autorem článku je Jaroslava Paulusová

Triér – zmizelá stavba v Jankově

R. 1928 byl koupen triér pro obec a postavena pro něj budka“, uvádí zápis v obecní kronice. Obec tehdy zakoupila stroj na čištění obilí u firmy Wichterle-Kovářík z Prostějova, což byla ve své době největší továrna na výrobu zemědělské techniky u nás (mlátičky, mlýnky, lokomobily, benzinové a naftové motory aj.), později firma rozšířila svůj výrobní program i o výrobu automobilů, elektromotorů a traktorů a byla známá pod značkou Wikov. U této firmy, ale také u další firmy na hospodářské stroje (V. Zima, Opočno) nakupovali zdejší hospodáři zemědělskou techniku, zejména pak po elektrifikaci obce v r. 1937.

Po první světové válce se v zemědělství začaly prosazovat stroje, které usnadňovaly těžkou ruční práci. Ve zdejší vsi stále ještě převažovaly mlátičky a řezačky na ruční pohon, pouze 6 hospodářů využívalo k jejich pohonu žentour, zároveň se i nadále obilí mlátilo cepy. Zrno se čistilo přehazováním (vátím), nebo přeséváním přes síta (řešeta), pomocí fukarů nebo mlýnků na obilí se síty, tzv. „mlejnkováním“.

Schéma mlýnku na čištění obilí podle hmotnosti
Ruční mlýnek (fukar) firmy V. Zima, Opočno

Z předválečné reklamní nabídky továrny na hospodářské stroje firmy V. Zima, Opočno: „Fukar značky E jest menšího lehčího druhu, a tudíž velmi dobře způsobilý k přenášení ze stodoly na sýpku. Zrno, větrem a rozdělovacími truhlíky na fukaru přečištěné, jest velmi pěkné, zbavené všeho plevele, stejné velikosti, jakosti i váhy“, uváděla firemní reklama. Podobné ruční „mlýnky“ si časem pořídila i většina zdejších hospodářů. Mlýnku v triéru říkali „drhlík“. Při čištění bylo zrno zbavováno prachu, plev a lehkých semen plevelů. Těžší obilní zrno začalo padat dříve a po šikmé ploše bylo odváděno ven. Složitější mlýnky kombinovaly čištění s tříděním, kdy pomocí pohyblivých sít bylo zrno tříděno podle váhy a velikosti.

Když se obecní zastupitelstvo rozhodlo o zakoupení „drhlíku“, byly zároveň za jeho použití stanoveny poplatky podle množství čištěného obilí. Jako nejvhodnější místo pro triérovou boudu vybrala obec mírně zvýšený terén, jakýsi kopeček uprostřed zadní části vsi, mezi Neckářovými čp. 13 a Jonákovy čp. 22.

Jankovský triér v kresbě Františka Kříže (ze samoty U Štědrů). Za triérovou boudou byla ve 30. letech zřízena kuželková dráha, hojně využívaná mladými i staršími občany. Žádné fotografie triérové boudy, využívané v letech 1928-1950, se nedochovaly.

V soupisu inventáře obce se pak každý rok uvádí jako majetek i triér. Např. za rok 1936 je uvedena položka: „Triér Wichtrle-Kovářík, hodnota 4000 Kč“. Obdobné zápisy pokračují až do konce války, jen cena triéru se snižuje.

V r. 1939 si koupili první dvě čistící mlátičky hospodáři Josef Matějka čp. 23 a Josef Veselý čp. 11 a také o půjčku na její koupi požádal Jan Výborný č. 9. Postupně se přidávali i další hospodáři.

Zápis o půjčce Janu Výbornému čp. 9 na zaplacení čistící mlátičky u kampeličky Vyskytné, 1939

Zároveň však ještě většina hospodářů využívala čištění obilí v obecním triéru, jak o tom svědčí každoroční výběr poplatků za použití drhlíku. Od listopadu do konce prosince bylo stanoveno pořadí, v jakém mohou hospodáři triér využívat. Dochovaly se o tom zápisy z válečných let.

Začátek seznamu hospodářů, kteří v r. 1942 používali obecního stroje na vyčištění obilí

Podle těchto zápisů např. v r. 1941 využilo triéru 20 hospodářů a platili 1 – 6 Kč, celkem zaplatili 71 Kč. V r. 1942 zaplatilo za vyčištění obilí 22 hospodářů celkem 61 Kč, byl mezi nimi i hospodář Zápotočný z Opatova.

V době německé okupace úřady nařizovaly držet v obcích noční hlídky. V kronikářském zápise z r. 1940 je uvedeno: „V naší obci se hlídalo v triérové boudě, jež k tomu byla zvlášť připravena – dán prkenný strop a železná kamna. Místo hlídání se tu držely besedy a hrály karty.

Po válce se už čistícího stroje v triéru téměř nepoužívalo a bouda byla využívána hlavně jako sběrna mléka. V r. 1950 bylo rozhodnuto triérovou boudu zbourat, postavit novou sběrnu mléka na jiném místě a prostor po triéru využít na postavení kapličky. Kaplička, postavená v letech 1950-1951, byla zasvěcená sv. Anně a první mše svatá se v ní sloužila právě na svátek sv. Anny v červenci 1951. Povědomí, že tam dříve stávala triérová bouda (s kuželkovou dráhou), už má jen nejstarší generace v obci.

Kuželna – zmizelá stavba

O této kuželně se dochovaly pouze vzpomínky pamětníků a jediný zápis v SOA Pelhřimov ve spisech obecního zastupitelstva Jankov. Zápis má název Pachtovní smlouva: „Z rozhodnutí obecního zastupitelstva při schůzi 28. listopadu 1937 pronajímá se mládeži stará kuželna na dobu 3 let za roční poplatek 5 Kč. Nájem počíná dnem 1. ledna 1938 do prosince 1940.“ Zápis podepsal starosta Josef Jonák a zastupitelé obce.

Protože se ve smlouvě hovoří o „staré kuželně“ a protože víme, že kuželková dráha stávala na rovince za dnešní kapličkou a pod Valentovými č. 20, mohla souviset s výstavbou triérové boudy na „drhlík“ pro čištění obilí v r. 1928. Do této boudy se pak také ukládaly kuželky a koule. Kdo kuželky a koule vyřezal, to už se nedozvíme. Kresba kuželkové dráhy je zachycena v kresbě Františka Kříže (ze samoty U Štědrů) v kapitole o trieru.

Dvojí foto jediné dochované kuželky z této kuželny do současné doby.

Jan Kříž *1928 (čp. 17) zanechal vzpomínku: „Tam, kde je dnešní kaplička, byl triér a za ním kuželník. V neděli chodili hrát i dědové. Pamatuji si na našeho dědu, že tento sport taky provozoval. Jako malí kluci jsme kuželky stavěli třeba celou neděli odpoledne a dostali jsme pár drobných, které jsme hned utratili u Kalců nebo u Trávníků, kde byl obchod.“

Také další generace jankovských obyvatel, narozených kolem r. 1940 a později, si pamatuje kuželkovou dráhu, ovšem už na jiném místě. Byla nově postavena za poslední chalupou ve vsi, tam, kde je dnes autobusová otočka. Její přemístění souviselo se zbouráním triérové boudy a stavbou kapličky v r. 1950, kdy se prostranství kolem kapličky nově upravovalo.

Také naše generace dětí z té doby pamatuje, jak se každé nedělní odpoledne scházelo u kuželkové dráhy hodně mladších i starších mužů a soutěžili, kdo nejlépe uspěje v porážení kuželek. Mistrem v tom býval kameník Jaroslav Křížek čp. 8. Samozřejmě i na nás děti zbýval čas, abychom si vyzkoušely svoje umění. Jinak jsme také stavěly kuželky a posílaly koule v postranním vyvýšeném prkenném žlábku zpět k účastníkům tohoto každonedělního sportovního klání. Kuželky tam stávaly někdy přes celé léto, na zimu se ukládaly do sousední chalupy č. 22.

Konec kuželkového sportu přišel se založením JZD, kdy se v oněch místech postavila v 60. letech váha a za ní pak domek s kancelářemi JZD. Kuželky i koule byly uloženy kůlny u tohoto domku a tam čekaly, jestli je ještě někdo využije. Nevyužil. Jen se postupně stávaly domovem pro červotoče. Když se později po 60 letech, v prosinci 2019, bouraly kanceláře JZD s kolničkou, nikdo z účastníků netušil, že v odvážené bouračce s kuželkami odchází do nenávratna i kus historie této sportovní záliby jankovských sousedů. Díky Jiřímu Matějkovi čp. 5 zůstala uchována jako předmět doličný tato jediná kuželka (viz fotografii).

Sběrna mléka v Jankově

Za války byly nařízeny povinné dodávky mléka, které se sbíralo v triérové boudě.  Sběračem byl František Jonák čp. 22. Denně brzy ráno hospodyně přinášely 50-70 litrů nadojeného mléka. Podle tučnosti mléka, jehož vzorky odebírali kontroloři z mlékárny Pejcl z Pelhřimova, dostávaly hospodyně každý měsíc zaplaceno. V zimě za nepříznivého počasí, kdy mlékárenské auto se do vsi nemohlo dostat, převážel mléko v konvích ke státní silnici některý ze zdejších hospodářů na saních tažených koňmi. Anebo nastoupili muži s lopatami a na vyhlášenou pracovní povinnost prohazovali silnici.

Pejclova prodejna mléka a mlékárenských výrobků v Pelhřimově a mlékárenská konev na svážení mléka

Připomeňme si pár údajů o mlékárně Pejcl v Pelhřimově, se kterou byli zdejší hospodáři v denním kontaktu. Obchodník Josef Pejcl nejprve v r. 1927 zřídil v Rynárci parní mlékárnu a sýrárnu a v dalším roce otevřel v Pelhřimově při náměstí prodejnu mléka a mlékárenských výrobků. V r. 1942 pak v Pelhřimově postavil soukromou mlékárnu, do které jeho mlékárenská auta svážela mléko z obcí Pelhřimovska. (Pro naše rodiče, i pro nás děti bylo tehdy synonymem pro slovo mlékárna jméno Pejcl). Po znárodnění v r. 1948 byla Pejclova mlékárna začleněna do mlékárenského družstva Madeta a v r. 1960 začleněna do podniku Jihočeské mlékárny.

Až do zavedení povinných dodávek mléka v době německé okupace si v každém zdejším hospodářství zpracovávali mléko sami. Většinu mléka spotřebovali ve vlastní domácnosti k přípravě jídel, k domácké výrobě másla nebo tvarohu a případné přebytky prostřednictvím hokynářů prodávali dál. Někdy také hospodyně samy, či někdo z rodiny, nebo najatá osoba donášely domácké máslo na trh do města, k tomu v nůši mívaly někdy i mléko v bandaskách, nebo vajíčka, zabitou drůbež a další domácké produkty.

Moje babička Marie Borková (nar. 1888) často vzpomínala, jak ještě jako mladá holka brzy ráno, vlastně ještě za tmy, vycházela s dalšími sousedkami s naplněnou nůší do Jihlavy. Mnohdy už šly „na svá místa“, kde už je „paničky“, jak jim říkala, očekávaly. Často se strachem procházely potemnělými lesy od Brádla nahoru, jen aby byly včas na místě. Zpátky se někdy zastavovaly v hospodě na Hosově na doušek piva, a pak už rychle spěchaly domů, kde musely ještě vzít srp a nažnout a přivézt plný trakař krmení. To bylo v době před první světovou válkou.

Každá hospodyně musela umět podojit krávu. Při dojení seděla zboku krávy na stoličce a tahala mléko ze struků do dížky. Nadojené mléko pak přes plátýnko a síto přecedila do hrnců, kterým se někde říkalo krajáče. Ty se musely odnést do chladna, aby mléko nezkyslo, u nás stejně jako ve většině zdejších chalup do chladného sklepa. Pamatuji si, že pouze ve dvou staveních byly haltýře, kterými protékala voda z pramenů. Bylo to „U Martinů“ a „U Křížů“, z jejich haltýřů pak protékala voda do rybníka.

Odstředivka, bubnová máselnice a vyřezávané formy na máslo

Když se na povrchu mléka usadila smetana, sbíraly ji hospodyně naběračkami. Ale už v době mezi válkami se tu rozšířily ruční odstředivky, ve kterých se oddělovalo odstředěné mléko a smetana. Ta se pak stloukala v máselnicích. U nás byly nejvíce rozšířené máselnice bubnové, v nichž byla dřevěná děrovaná lišta, kterou při otáčení klikou smetana protékala a stloukala se na máslo. Hroudy másla se pak ještě musely hníst v rukou nebo na hnětacím prkénku, aby se z nich vytlačily všechny zbytky podmáslí. Poté se uhnětená hrouda dávala do nádoby s vodou do chladna, aby se máslo ochlazovalo a vydrželo déle čerstvé. Také se někdy vtlačovalo do různě zdobených dřevěných formiček, máslenek, a v nich se pak podávalo na stůl.

Když se mléko nechalo v teple zkysnout a „zdrclo se“, mohl se vyrobit tvaroh. Zdrclá hmota se zabalila do plátýnka a často se ještě vložila mezi kameny, kde se lisováním a následným odkapáváním přebytečné vody vytvářel tvaroh. Využíval se jako náplň do koláčů, do buchet, do tvarohových knedlíků, na pomazánky, nebo se také nechal zesýrovatět a používal se naslano.

                 

Vraťme se do doby okupace, kdy byly zavedeny povinné dodávky mléka (stejně jako masa, brambor, obilí). Zdejší zemědělci jako samozásobitelé si mohli ponechat ¼ litru mléka na dospělou osobu a den a ¾ litru na dítě do 6 let, všechno ostatní mléko byli povinni odevzdat. Aby si nemohli doma stloukat máslo, byly úředně v celé obci zaplombovány odstředivky mléka a máselnice. Díky tomu víme, jaké typy odstředivek a máselnic byly v obci používány. Např. podle přehledu z 16. 4. 1943 bylo v obci zaplombováno 23 odstředivek a 30 máselnic, u kterých převažoval soudkový typ, ale třeba Josef Matějka č. 5 měl houpací máselnici domácí výroby.

Začátek seznamu zaplombovaných odstředivek a máselnic v obci Jankov z 16. 4. 1943

Zaplombování a opětovné odplombování bývalo během zimy prováděno i několikrát, a to z důvodu velmi nepříznivého počasí, kdy nebylo možné dopravit mléko na určené stanoviště při státní silnici. Místo toho byla obci dočasně povolena výroba a dodávka domácího tzv. „selského másla“. Např. podle dokladu z 8. 1. 1944 bylo povoleno odplombování, ale už 27. 1. 1944 přišel příkaz okamžitě zaplombovat, což se ještě během zimy opakovalo.

Doklad o odplombování odstředivek a máselnic v Jankově z 8. 1. 1944

 

Povinné dodávky mléka pokračovaly i po válce. Podle dokladu z 20. 4. 1949 zaslal ONV v Pelhřimově Místnímu národnímu výboru Jankov „Rozpis kontingentu mléka na rok 1949“, který byl rozepsán do jednotlivých měsíců. Celkem byli hospodáři Jankova povinni v tomto roce dodat 42.500 litrů mléka, které potom MNV rozepsal na jednotlivá hospodářství.

Sběr mléka pokračoval stále v triérové boudě, ale ta už byla velmi zchátralá a měla být zbourána, aby na jejím místě byla postavena kaplička. Vyvstala potřeby postavení nové sběrny mléka. Touto otázkou se zabývala i rada MNV Jankov 14. 8. 1950. Bylo usneseno, „že se sběrna mléka postaví při silnici u domu čp. 15 (U Mazárnů), na kterou přispěje mlékárna částkou 2 – 3 tisíce Kč. Zjistí se na místě samém“. Nakonec bylo vybráno jiné místo, a to před čp. 26 (U Hajnů), odkud se majitelé Matějkovi odstěhovali do pohraničí.

Od tohoto stavení uprostřed vsi zasahoval do prostoru návsi kamenný zaklenutý sklep (jako např. od čp. 10). Bylo rozhodnuto sklep obezdít kamennou rampou a na ní vytvořit plošinu pro postavení dřevěné sběrné boudy. Vše se však vleklo, až teprve 2. 11. 1953 odeslal MNV Jankov na ONV Pelhřimov „Žádost o povolení postavení sběrny na mléko a finanční úhradu částky 2000 Kč“. V žádosti byly uváděny tyto důvody: „Následkem rozbourání staré nevyhovující sběrny mléka, která rušila vzhled návsi, rozhodla rada MNV postavit sběrnu na příhodnějším místě, aby vyhovovala více podmínkám nakládky mléka do auta mlékárny i rovnoměrné vzdálenosti dodavatelů mléka. K úhradě vydání na řemeslné práce a částečně i na materiál (sklo do okna, kování, zavedení elektrického osvětlení) žádáme o částku 2000 Kč z Akce 5M“.

K této žádosti byla připojena i dokumentace, v níž se uvádí, že práce na postavení sběrny mléka započaly již v říjnu po skončení zemědělských prací. „Starší dřevo jest připraveno z bouračky na místě samém. Pracovníci jsou získáni z místních zdrojů, tj. všichni občané obce Jankova. Stavební materiál jest získán v obci, taktéž i potahy. Hodnota díla bude 5000Kč.“

Tato sběrna sloužila ke sběru mléka až do založení JZD v r. 1957 a vlastně i poté sem hospodyně přinášely mléko od záhumenkových krav až do doby, kdy byl v r. 1961 postaven na konci vsi nový kravín JZD se sběrnou mléka.

Bývalá sběrna mléka, dnes opuštěná, slouží už jen k vylepování plakátů a uveřejňování oznámení Obecního úřadu Jankov (současné foto).

Prameny:

SOA Pelhřimov, fond OÚ Humpolec

inv. č. 14 – období 1913-1942

SOA Pelhřimov, fond AO Jankov

inv. č. 23- období 1943-1944 (zaplombování odstředivek a máselnic)

SOA Pelhřimov, fond MNV Jankov

Kniha 1, 2, 3 – jednací protokoly 1943-1952

inv. č. 4, karton 1 – zápisy ze schůzí MNV 1950-1960- 1977

inv. č. 6, karton 2 – výstavba 1948-1953-1977

Kronika obce Jankov

Autorem článku je Jaroslava Paulusová

Cesta Jankovem ve 30. letech 20. století (vjezd do obce, střed a výjezd)

Povrch silnice středem Jankova vydlážděný žulovými kostkami v r. 1946

se za tři čtvrtě století nezměnil a drží dosud.

Pohledy směrem k vjezdu a výjezdu z obce po vydlážděné silnici

Vybudování okresní silnice v katastru Jankova

Až do 30. let 20. století můžeme nazvat všechny komunikace v katastru obce cestami. Přes ves vedla cesta od Chaloupek a Nového Rychnova k Opatovu a dál do Humpolce. Křižovala státní silnici Pelhřimov – Jihlava, vybudovanou o sto let dříve. Tato cesta se ve vsi rozdělovala na dvě cesty podél horních a dolních chalup, uspořádaných kolem cesty v jakousi ulici. Z této cesty odbočovala za vsí (za čp. 12) další starší cesta, která obloukem po východní straně obcházela obec a vedla také do Opatova, dříve byla více používaná. Ostatní cesty, zvané „polňačky“, vedly k polím hospodářů a rozdělovaly katastr obce do několika honů.

Jan Kříž č. 17 vzpomínal: „Pamatuji si na Jankov, kde vedly dvě cesty. Mezi cestami byl před „Šárovy“ (č. 5) sklep a před „Přenosilovy“ (č. 19) větší skála. Po vesnici se pohybovalo větší množství povozů s dřevěnými koly taženými kravami, voly a výjimečně koňmi. Když zapršelo, bořilo se vše do bláta. V pantoflích se někdy nemohlo ani přejít.“

Všechny tyto cesty v katastru obce byly pouze vyježděné koly vozů a v době dešťů hodně rozblácené. Sice se čas od času upravovaly, ale k provozu ve 20. století už nedostačovaly. Zdejší lidé hlavně pociťovali nutnost vybudovat silnici se zpevněným povrchem, která by obec napojovala na státní silnici Pelhřimov – Jihlava. A tak v této záležitosti začalo jednat i obecní zastupitelstvo.

Podle zápisu z jednání z 9. 12. 1928 se zastupitelstvo jednohlasně usneslo postavit okresní silnici od hranic opatovských přes obec Jankov až na hranice osady Chaloupky (patřící tehdy k obci Milíčov) a vstoupilo v jednání s OÚ Humpolec. Kronika obce poznamenává: „R. 1929 byla vykácena část obecního lesa, asi 1 ha. Výtěžek z toho byl určen pro stavbu silnice. Na podzim 1930 započala obec se stavbou silnice za finanční státní podpory.“

Stavbu projektoval humpolecký stavitel Jaroslav Kytýr. Z průvodní technické zprávy vybíráme: „Směr trasy jest dán starou veřejnou cestou a počíná proti okresní silnici z Opatova na státní silnici vedoucí a vede po veřejné cestě č. kat. 422 k obci Jankovu směrem jižním. Před samou obcí bylo nutno obloukem opustit veřejnou cestu doleva, aby bylo možno pohodlným protiobloukem vejíti do návsi obce Jankova č. kat. 426. V obci jest pravá strana domků míst mnohem níže, než strana levá, a bylo tudíž nutno niveletu vésti v takové výši, aby stav sjíždění ze silnice na obě strany do dvorů neb nahoru byl zlepšen … Celková délka trasy obnáší 1697m. K odvodnění silnice jsou projektovány po obou stranách škarpy a v obci rigoly s příslušnými spády k silničním propustkám. Na rozhraní katastru Opatova a Jankova bylo nutno vzhledem k většímu povodí projektovat propustek o světlosti 1 m s železobetonovou deskou, který bude sto i velikou vodu srážkovou z příslušného povodí bezpečně odvésti…“

Závěr průvodní technické zprávy Jaroslava Kytýra o výstavbě silnice 1930

Hlavní práce se uskutečnily v r. 1931, kdy podle zákona o nouzových pracích v době velké hospodářské krize stát přispíval na mzdy takto zaměstnaných osob. Za nouzové stavby byly často vybírány i opravy silnic a cest, nebo jejich výstavba. Obec jako veřejný stavebník byla povinna podávat přehledné zprávy obsahující přesný popis vykonané práce, počet zaměstnaných osob, výpočet zaplacené mzdy a státního příspěvku, počet odpracovaných dnů a úhrnnou dobu trvání nouzové práce.

Díky této evidenci se dochoval i stavební deník prací na výstavbě zdejší silnice za 9 týdnů, tj. od 5. 10. 1931 do 5. 12.1931, ve kterém jsou uvedeny i výdaje na potřeby pro stavbu, např. za železnou palici, kovářovi za 3 kotouče, za olej na mazání vozíku, za 100 ks šroubů, za dovoz 13 rour, za benzin, za ocel na klíny, za ostření nebozezů a dělání klínů atd., celkem 34 položek v hodnotě 2.807,30 Kč. Dále jsou tam uváděny údaje (celkem 30 položek) o navážení kamene na silnici a povoz, k zaplacení bylo vyúčtováno 6.210 Kč.

Údaje z části stavebního deníku o navážení kamene v r. 1931

Podle tohoto stavebního deníku zaměstnanci pracovali po dobu 9 týdnů na stavbě silnice od pondělí do pátku denně většinou 8 hodin, v sobotu 6 hodin s průměrnou odměnou 2 Kč za hodinu. Kromě zdejších lidí na stavbě pracovalo i několik dělníků i ze sousedních vsí Vyskytné, Opatova, Chaloupek, Milíčova – Svoboda, Rangl, Dračka, Kadlec, Miksa. Pouze František Svoboda jako kameník měl nárok na hodinovou mzdu 5 Kč.

Přehled počtu pracovníků v jednotlivých týdnech a jejich výdělek:

  1. týden – 13 osob, 753,20 Kč 5. týden – 32 osob, 1.177,20 Kč
  2. týden – 24 osob, 1889,90 Kč 6. týden – 37 osob, 2.309 Kč
  3. týden – 32 osob, 2.301,40 Kč 7. týden – 37 osob, 2.865,40 Kč
  4. týden – 27 osob, 691,20 Kč 8. týden – 42 osob, 2.740 Kč
  5. týden – 36 osob, 1.632 Kč

Práce na silnici se rozběhly ve velkém stylu, ale nakonec pro nedostatek finančních prostředků byly skončeny a silnice zůstala nedostavěna. „Snad v brzké době převezme dostavbu okres a obec se dočká pohodlnějšího spojení se státní silnicí,“ uvádí obecní kronika. Dne 24. 3. 1932 odeslal starosta obce Karel Borka sdělení Okresnímu úřadu v Humpolci žádost, že zdejší obec pomýšlí provést spojovací stavbu silnice, započatou a dosud nedokončenou, nákladem 150.000 Kč, na což obecní přirážky nedostačují, proto spoléhá na výpůjčku a státní subvenci. Ovšem v době nejhlubší hospodářské krize zůstalo poskytnutí dalších finančních prostředků v nedohlednu.

Obec zůstávala dlužna 11.000 Kč za tuto první fázi stavby silnice staviteli Kytýrovi, který se marně domáhal splacení. Nakonec obec musela požádat okresní úřad o povolení výpůjčky na splacení tohoto dluhu. V zápise z jednání obecního zastupitelstva z 28. 1. 1934 o odeslání této žádosti se je zapsáno, že „silnici moc potřebujeme a stavět budeme, ale na svůj náklad nemůžeme, poněvadž naše obec jest v poměrech chudá, ale když dostaneme nějakou subvenci, nemuseli bychom naši obec moc zadlužit“.

Stránka ze stavebního deníku za týden od 12. 10. do 17. 10. 1931

Obec si pak peníze vypůjčila a se stavitelem se vyrovnala, jak vyplývá ze zápisu obecního zastupitelstva z 22. 7. 1934: „Mezi obcí a stavitelem bylo ujednáno vyplatit 7% mzdy dělníka pracujícího na stavbě silnice, anebo 4% z celého nákladu. Pan stavitel požádal 7% ze mzdy dělníka. Toto mu bylo vyplaceno a dána i záloha úroku, takže má obec nyní doplatit p. staviteli na úrocích 123,95 Kč.“ Přes toto vyrovnání se v obecních zápisech objevují další finanční nesrovnalosti a další jednání mezi obcí a stavitelem.

Při stavbě silnice došlo k rozšíření původní cesty o části přilehlých pozemků zdejších hospodářů, šíře v koruně silnice byla určena na 6 m. Také proběhlo vykoupení pozemků obcí a jejich zaplacení. V r. 1934 obec vyplácela zálohy na zabrané pozemky pro stavbu silnice, jak se o tom zmiňuje zápis z jednání zastupitelstva z dubna téhož roku.

Uplynuly další 2 roky, krize ustoupila a opět se začalo hovořit o dostavbě silnice. Na jednání zastupitelstva obce dne 3. 5. 1936 bylo přijato usnesení požádat okresní zastupitelstvo o dostavbu okresní silnice a její zařazení do zemské silniční akce na rok 1937. Koncem roku 1936 v souvislosti se zahájením dokončovacích prací se jednalo o zřízení příjezdů ze silnice na pozemky hospodářů. Byly předloženy dvě varianty: Buďsi zájemci svým nákladem sami zřídí příjezdy ze silnice na své pozemky, nebo pokud s tím někteří hospodáři nebudou souhlasit, zřídí se všem příjezdy na náklad obce.

Podle vzpomínek pamětníků se na vysoký násep oblouku silnice za vsí vozil také kámen, hlína a veškerý materiál, nakopaný ve svahu za horní řadou stavení čp. 16, 17, 18, kde si hospodáři vytvářeli prostor pro postavení nových stodol.

Na vyzvání Okresního úřadu v Humpolci v dubnu 1937, aby obec znovu projednala stavbu silnice, byl přijat tento závěr: „Obecní zastupitelstvo obce Jankova se usnáší jednomyslně přispěti na stavbu silnice potřebnými pozemky a dodávkou 1.000 m³ štětového kamene, jaký má obec k dispozici (kámen smíšený). Více již přispět nemůže, neboť obec je nemajetná a ku stavbě uvedené silnice již provedla stavebních prací nákladem 30.000 Kč.“

Při dalším jednání v květnu 1937 obecní zastupitelstvo odsouhlasilo zvýšení svého podílu na stavbě silnice na 41.550 Kč (dodávka štětového kamene byla zvýšena na 1333 m³ v ceně 1 m³ za 30 Kč, tj. 39.990 Kč, a 13 cementových trub v profilu 60 cm s osazením v celkové ceně 1.560 Kč). „Obecní zastupitelstvo jest si vědomo, že nabízený příspěvek nedosahuje požadovaných 20 % stavebního nákladu, avšak obec Jankov vykonala na staveništi již část stavebních prací, o které jest rozpočet na stavbu ve skutečnosti menší,“ doplnil starosta Josef Jonák názor obce.

Obecní zastupitelstvo se také usneslo, aby uvedené množství kamene bylo rozvrženo na občany podle počtu potahů. Občané, kteří nemají žádný potah, měli odpracovat po 30 dnech každý. Při konání všeobecné schůze bylo toto usnesení většinou schváleno, pouze hospodáři čp. 1, 4, 7, 13 a 17 podali odpor. Další jednání probíhala až do začátku roku 1939.

Rozvržení pracovní povinnosti dovozu kamene na stavbu silnice pro občany s potahem

Zápis v kronice obce za rok 1939: „V květnu bylo započato se stavbou silnice. Stavbu prováděl architekt Jaroslav Kytýr z Humpolce, vedoucím byl Jan Kvaš z Krasoňova. Na stavbě pracovalo kolem 30 osob, dělala se probírka přes obec. Stavba byla zastavena, takže k dokončení stavby nedošlo, pouze přes obec byla silnice vyštětována.“

Jedním z důvodů zastavení stavby byly námitky několika zdejších občanů, kteří se obrátili se stížností na Okresní úřad v Humpolci. Ten pak 30. 7. 1940 zaslal obecní radě v Jankově „Výměr“, ve kterém zrušil usnesení obecního zastupitelstva v této věci „pro neúplnost a jako závadné.… neboť tato pracovní povinnost by postihovala občany nestejnoměrně“. K zastavení přispěly i zhoršující se poměry v době německé okupace a probíhající 2. světová válka.

K dokončení stavby silnice se obec znovu vrátila po skončení války, v r. 1946. Ještě na jejím začátku, v r. 1941, se do Jankova přistěhoval Jaroslav Křížek s rodinou a otevřel si zde kamenolom. Pocházel z kamenické rodiny Křížků ze samoty pod boršovským kamenolomem. Vystudoval Státní průmyslovou školu sochařskou a kamenickou v Hořicích v r. 1932 a potom složil mistrovské kamenické zkoušky, které ho opravňovaly k získání kamenické koncese.

Když zde objevil ložiska kvalitní žuly, odtěžil povrchovou vrstvu a začal těžit a zpracovávat kámen. K vytahování žuly z lomu si nechal postavit jeřáb, nalámaný kámen pak převážel po kolejích ke zpracování pod přístřešek s kovárnou. Zhotovoval stavební kámen do základů, na sokly domků, obrubníky, dlažební kostky apod. Zřejmě po vzájemné dohodě mezi obcí a kameníkem Jaroslavem Křížkem padlo rozhodnutí vydláždit úsek silnice přes obec dlažebními kostkami, k čemuž došlo v r. 1946.

V tomto roce bylo započato s dokončením silnice, čímž vesnice Jankov byla spojena se státní silnici vedoucí 1 km směrem na severovýchod od vesnice. Dosud tento spoj nahrazovala cesta, která se ve vesnici rozdvojovala ve dvě, každá z nich vedla po jedné straně vesnice, která je postavená ve svahu. Postavením silnice byly obě cesty zlikvidovány, spodní byla zavezena, horní proházena a výškově srovnány. Tento zásah si vyžádal některých úprav usedlostí stojících po obou stranách silnice. Silnice byla vybudována za aktivní účasti místních občanů. Přes obec byla vydlážděna, aby se zabránilo co nejvíce prašnosti.“ (zápis v obecní kronice). Matně si pamatuji na slávu po dokončení silnice, kdy u nás na č. 14 se tancovalo, hrála muzika a já jako malá holka jsem pobíhala mezi tanečníky.

 

Výkaz ploch (v m²) zabraných novou silnicí v Jankově

sestavil podle výsledku měření v říjnu 1950 Ing. Vlastimil Berger z Pelhřimova,

úředně autorizovaný geometr.

Čp.

Jméno

Výměra, m²

Čp.

Jméno

Výměra, m²

1

Palas Josef

480

12

Norek František

87

2

Štěpán František

349

13

Neckář František

1197

3

Norek Josef

1810

14

Borka František

12

4

Duba Jan

366

15

Borka Václav

12

5

Matějka Josef

1547

16

Borka Josef

147

6

Jonák Josef

205

17

Kříž Václav

1435

7

Vítek František

956

18

Neckář František

177

8

Matějka Josef

16

19

Vítková Milada

102

9

Výborný Jan

769

20

Valenta František

158

10

Koch Alois

145

22

Jonák František

506

11

Veselý Josef

225

Opatov

Kříž František (Štědrý)

17

 

Plánky stavby okresní silnice

od hranic katastru s Opatovem po hranice s katastrem osadyChaloupky ve 30. letech 20. století, vepsaný do starší katastrální mapy obce z r. 1897.

Část plánku se znázorněním silnice vstupující do obce ze směru od Opatova
Část plánku se znázorněním silnice vycházející z obce směrem k Chaloupkám

 

Na obou snímcích jsou vidět části pozemků jednotlivých hospodářů, které obec od nich vykupovala, a rozšíření silnice místo úzké vozové cesty.

Po vydláždění silnice přes ves v r. 1946 si majitelé přilehlých chalup ještě upravovali předzahrádky (na dolní straně obce) a zděné zídky (na horní straně). Tyto úpravy návsi včetně úseků okresní silnice od státní silnice až k hranicím s osadou Chaloupky trvaly až do r. 1951, jak dokládají zápisy ze schůzí MNV. Stále se v nich píše o zajišťování koňských potahů a materiálu na tuto akci potřebných. Podle zápisu z pléna MNV 6. 11. 1950 bylo usneseno ponechat zastavěné obecní pozemky těm, kterým byly pozemky zabrány stavbou silnice.

 

Podle vzpomínek Fr. Neckáře č. 18 (nar. 1939) se na dokončovací práce na oblouk silnice s vysokým náspem při vjezdu do obce zkopával svah za jejich stodolou a veškerý materiál se ve vozíku po provizorní kolejnici navážel na tuto silnici, kde se pěchoval.

Podél okresní silnice byly vybudovány škarpy a můstky k vjezdu hospodářů na pole a ve dvou místech vybudovány mostky pod celou silnicí, jimiž protékala voda. Okraj silnice byl osazen kamennými patníky. Silnice byla lemovaná vysázenou alejí třešní a švestek, jejich plody v době dozrávání lákaly děti i všechny kolemjdoucí. Blíže ke vsi byla vysázena jeřabinová alej, jejich mladé jarní listy se staly v 50. letech pochoutkou chroustů. Pamatuji si na několik let jdoucích po sobě, kdy celá mračna chroustů ožírala mladé stromky jeřábů. Za soumraku jsme na ně chodili s kbelíky, setřásali je ze stromů a nosili je domů. Po spaření jsme chrousty sypali slepicím.

Zbytky třešňové aleje podél silnice od Jankova ke státní silnici (foto ze současné doby)

Po r. 1960 začala obec znovu uvažovat o lepším zpevnění povrchu úseků okresní silnice (jdoucích do vsi a za vsí) štětováním, které se nepodařilo dokončit v r. 1939-1940. Teprve v r. 1964 rozhodl Odbor výstavby ONV Pelhřimov, že úprava zdejší komunikace bude zařazena do plánu Akce Z na rok. 1965. Podle dochované technické dokumentace, schválené radou MNV 17. 12. 1964, byla hodnota díla vyčíslena na 12.000 Kč, plánované náklady na 5.105 Kč a ostatní placené náklady na 4.385 Kč.

Podrobně byla rozepsána potřeba materiálu (např. 60 tun štěrku, 25 m³ rigolového kamene, 90 m³ štětového kamene aj.), jeho doprava, podíl placené práce i práce zdarma. Na rozdíl od stavby silnice ve 30. letech už materiál na stavbu nenavážely koňské, volské a kravské potahy, ale nákladní auta, také práce byly více mechanizovány. V letních měsících r. 1965 pak proběhlo vyštětování silnice.

Ukázky z technické dokumentace o vyštětování úseků silnice v katastru Jankova r. 1965 v rámci Akce Z
Asfaltová cesta obcí od kapličky k čp. 24

V r. 1970 požádal MNV Jankov o položení asfaltového koberce od obce na křižovatku k hlavní silnici, avšak v tomto roce k realizaci již nedošlo. Vyasfaltování příjezdové silnice do obce bylo provedeno v r. 1971 a po 20 letech, v r. 1991, se dělal nový asfaltový nástřik. V současné době by bylo opět potřeba položit nový povrch, zničený těžkou zemědělskou technikou a kamiony přeplněnými dřevní hmotou ze zdejších lesů po kůrovcové kalamitě.

Později byla vyasfaltována i místní komunikace od kapličky nahoru kolem čp. 24 a zadní obchvat obce směrem ke kravínu a k telekomunikačnímu stožáru (dnes již zrušenému).

Nakonec byla na konci vsi také vyasfaltována autobusová otočka.

Prameny:

SOA Pelhřimov, fond OÚ Humpolec

Inv. č. 799, kart. 244, stavba silnice Opatov- Jankov –Milíčov, 1931-1936

Inv. č. 1215, kart. 425, stavba silnice 1939-19740

SOA Pelhřimov, fond OA Jankov

Knihy č. 1 a č. 5 (1913-1945-1949), část o práci na silnici ve 30. letech a stavební deník 1931

Inv. č. 14/II , 15 (1913-1942), stavba silnice

SOA Pelhřimov, fond  MNV Jankov

Inv. č. 4, 5 kart. 1 (1945-1975), části o stavbě a opravách silnice

Kronika obce Jankov

Autorem článku je Jaroslava Paulusová

Elektrifikace obce Jankov

Elektrifikaci obce v r. 1937 předcházelo mnoho jednání obecního zastupitelstva. Většina hospodářů si uvědomovala, že bez zavedení elektriky nemohou nakoupit rychle se vyvíjející zemědělskou techniku na elektrický pohon. Přišel už také čas, aby se vyřešilo svícení v domácnostech. Podnětem pro zdejší obec byla i probíhající nebo už dokončená elektrifikace sousedních obcí.

Např. už v r. 1929 se uskutečnila elektrifikace Opatova, kdy celá obec byla připojena na dálkové vedení Jihočeského elektrárenského svazu. Ve Vyskytné prováděl elektrifikaci Posázavský elektrárenský svaz v r. 1930, takže koncem tohoto se rozzářily žárovky ve všech vyskytenských domácnostech, škole, faře i v kostele. Jistě do zdejšího kostela přišli na půlnoční (jako vždy) i jankovští farníci a byli svědky té vzrušující události prvního rozsvícení žárovek, jak ji popisuje i farní kronika: „A když o Vánocích o půlnočních službách Božích nejen celá vesnice, ale i náš kostelíček plný lidu elektrickým světlem ozářen, teď z neobyčejné radosti volali jsme všichni a zpívali „Narodil se Kristus Pán“.

Až do té doby musely stačit k osvícení světnice petrolejové lampy, jejichž používání začalo v 2. polovině 19. století a provoz byl levný. „Petrolejka“, jak se jí říkalo, měla ve spodní části nádržku na petrolej, na ní byla našroubovaná hořáková část s knotem a nasazen skleněný cylindr. Při každém zapálení bylo nutné cylindr sejmout, případně vyčistit od začouzení a znovu nasadit. Plamen v lampě byl také choulostivý na průvan, který způsoboval třepotání plamene, nebo ho i uhasil a muselo se znovu zapalovat.

Pro pochůzku po hospodářství a do chléva se používaly lucerny, které měly ochranný kryt chránící plamen před zhášením. Toto vše si dobře pamatuji, když jsem chodila koncem 40. let a v 50. letech minulého století za kamarádkou Máňou do sousední chalupy k Buškům, kteří si nenechali zavést elektriku. Měli ještě dřevěnou chalupu s jedinou velkou světnicí a moc jsem jim petrolejku s mihotavým plamínkem vrhajícím tajemné stíny záviděla, stejně jako lucernu, s kterou chodil strýc večer po chalupě.

Také hospodáři by si rádi obstarali mlátičky nebo řezačky na elektrický pohon. V době před první světovou válkou mělo v obci podle výkazu sčítání hospodářských strojů z let 1909 a 1913 mlátičky 10 hospodářů, z toho 6 na žentourový pohon (čp. 1, 2, 13, 14, 17, 19) a pouze hospodář čp. 19 Josef Daněk používal žentourový pohon i pro řezačku. Mlátičky na ruční pohon měli další 4 hospodáři (čp. 6, 10, 16, 18). Řezačku na ruční pohon mělo 19 hospodářů.

Žentour bylo jednoduché zařízení k pohonu jiných strojů, kdy se síla tažných zvířat chodících do kruhu převáděla ozubeným kolem a řemenicí k mlátičce nebo řezačce. Většina hospodářů měla žentour postavený na zahradě. Já si ještě pamatuji velký kámen s otvorem uprostřed na zahradě za stodolou, který patřil k žentouru. Moje matka vypravovala, jak musela doma jako holka honit voly dokola ve vyšlapaném kruhu, aby se žentour roztáčel. Jestli si někdo ze zdejších hospodářů později v době meziválečné obstaral k pohonu mlátičky benzinový motor, o tom se nepodařilo nalézt žádný doklad. Spíše se oči hospodářů upíraly k pořízení elektrických motorů k mlátičkám a řezačkám.

Doklady o jednání obecního zastupitelstva v záležitosti elektrifikace obce začínají rokem 1931. Dne 19. 4. 1931 obecní zastupitelstvo za starostování Karla Borky schválilo oběžník, v němž se měli všichni občané vyjádřit, zda jsou pro anebo proti zavedení elektriky do vsi. Možná se mnozí zalekli vydání s tím spojených, možná se obávali novot s tím přicházejících, výsledek dotazníku dopadl nerozhodně. Celá věc se tedy odsunula.

Začátek oběžníku z 19. 4. 1931 Obecního zastupitelstva Jankov k občanům, aby proti svému jménu připojili ano nebo ne a podpis (zda chtějí či nechtějí zavedení elektriky v obci)

Uběhly další 4 roky a elektrifikace obce opět přišla na pořad dne. Podle zápisu z jednání obecního zastupitelstva z 21. 7. 1935 „pro zřízení elektrizace většina občanů projevila nezájem, proto bylo řízení v této věci zamítnuto“. Zřejmě pak začala další složitá jednání a přesvědčování sousedů, protože podle dalšího oběžníku, jehož vyhodnocení probíralo zastupitelstvo o pár měsíců později, 16. 12. 1935, podepsalo 24 občanů (usedlostí) zájem zřídit pro obec elektriku.

Začátkem roku 1936 podalo obecní zastupitelstvo žádost Okresnímu úřadu v Humpolci o zřízení elektrifikace obce Jankov v roce 1937. Zároveň začalo shánění finančních prostředků na celou akci a výběr elektrárenské společnosti, která by akci uskutečnila. Byl vybrán Posázavský elektrárenský svaz, s. r. o. se sídlem v Německém Brodě, který vyčíslil celkový náklad na elektrizaci obce na 55.208 Kč. Obecní zastupitelstvo i obecní rada schválily všemi hlasy, aby obec Jankov přistoupila za člena Posázavského elektrárenského svazu s kmenovým vkladem 500 Kč. Také bylo požádáno o udělení státní podpory.

Za účelem získání financí povolil okresní úřad odprodání obecního pozemku Josefu Procházkovi č. 24 za sumu 3.500 Kč, obec přidala 3.708 Kč ze svého kmenového jmění.

Z účetní uzávěrky obce za r. 1937 (výdaje za dovoz materiálu, za pozemek na transformátor a zaplacení Posázavskému elektrárenskému svazu)

 Zbývající částku 48.000 Kč si obec vypůjčila u Spořitelního a záložního spolku ve Vyskytné (v kampeličce) na 5% úrok. Výpůjčka u kampeličky měla být splatná ihned po obdržení státní podpory na elektrizaci a po vybrání 60% příspěvků na domovní přípojky, zbytek nejdéle do 20 let. Na úhradu úroků a umořování tohoto dluhu bylo zavedeno vybírání obecních dávek a poplatků (dávky z používaných místností, z nápojů, za používání obecního místa, za úřední úkony, ze psů aj.), které byly schváleny i Zemským výborem. Za domovní přípojky měli občané uhradit 60% nákladu, tj. celkem 12.000 Kč, a to ve 3 splátkách.

Obec také projednala zakoupení pozemku pro stavbu transformátoru se Stanislavem Vítkem č. 19 za 200 Kč, šlo o menší část zahrady před jeho domem při vjezdu do vsi na horní straně obce. Zastupitelstvo také rozhodlo, že nebude zavedena elektrika k samotám čp. 25 a čp. 28 pode vsí, „protože by to pro obec bylo nákladné a oni nemají prostředky, aby zaplatili potřebné dávky“. Bylo to po dohodě s majiteli těchto chalup. Ze stejného důvodu požádala o vyloučení z elektrifikace i vdova s dětmi Marie Bušková č. 30.

Se zemními pracemi na postavení transformátoru, sloupů elektrického vedení do vsi a přes ves a domovních přípojek začal Posázavský elektrárenský svaz 9. května 1937, práce byly skončeny 24. června 1937, kdy byla obec zapojena a domovní přípojky hotovy. Byl to slavnostní okamžik, kdy se v domácnostech obyvatel Jankova poprvé rozsvítily žárovky.

Vjezd do Jankova s transformátorem, současné foto

„Už v r. 1939 byly koupeny 2 první čistící mlátičky, koupili je zemědělci Josef Matějka čp. 23 a Josef Veselý čp. 11,“ zaznamenává obecní kronika. Po nich následovali další zemědělci. Já si pamatuji, jak jsme až do konce soukromého hospodaření v r. 1957 přenášeli v době výmlatu těžký elektrický motor k mlátičce do stodoly a po výmlatu zase zpět na pevné místo k řezačce v řezáči. První rádia na elektřinu se objevila v obci už za německé okupace, sousedé se scházeli k poslechu zahraničního vysílání na čp. 3 a 11. Pak už využití elektřiny rychle pokračovalo a dnes si bez ní nedovedeme život představit. Jen občas se objeví trocha nostalgie po večerních posezeních a besedách „pod lampou“.

Autorem článku je Jaroslava Paulusová

Obchody v Jankově

 

Prvním obchodem v Jankově s pevným stanovištěm byla vlastně trafika „U Hůďů“ č. 3. Povolení k jejímu otevření dostala Barbora Norková (nar. 1885), vdova po Josefu Norkovi, který r. 1916 padl v první světové válce na italské frontě. V r. 1919 vláda Československé republiky vydala zákon o válečných poškozencích (válečných invalidech, vdovách aj.), kteří v důsledku války měli ztíženou možnost obživy. Přidělení trafiky byla jedna z možností pomoci.

Barbora Norková, roz. Válová, provdáním do Jankova r. 1903 zde získala domovské právo

Po válce Barbora Norková zůstala sama se třemi malými dětmi a s menším hospodářstvím, a tak i ona na přilepšenou dostala trafiku. Kuřácké potřeby prodávala z okénka kuchyně, které vedlo na dvůr. Dvůr měli od silnice oddělen jen zídkou, když ji později nahradila přední kůlna, okénko na prodej kuřiva zůstalo v kůlně. Jan Kříž z č. 17 vzpomínal, že v zimě k „Hůďům“ chodilo hodně kuřáků, besedovali a posedávali, kde se dalo, i na podlaze. Ještě že měli dlouho dřevěný strop, tak tam kouř nebyl ani moc cítit.

„Barušku Hůďovu“, jak jí všichni říkali, jsem dobře znala i já, často jsem jako holka chodila k okénku trafiky dědovi pro tabák. Prodával se tam asi do r. 1950. Generace mých dědů kouřila většinou fajfku. Vzpomínám, jak děda měl na tabák zvláštní paklík z měchuřiny, a než si fajfku nacpal tabákem, vždy ji pečlivě čistil. A pak už jen z fajfky bafal. Vyprávěl, jak za války (té první i druhé) kouřili „domovinu“, tj. doma vypěstovaný a usušený tabák, nebo jeho náhražky. Generace otce spíš kouřila cigarety, ale ty si také sami připravovali. V tabatěrce měli tabák, který si nejprve prsty rozmělnili, pak nasypali na cigaretový papírek, vytvořili jakousi dutinku, kterou ulízli jazykem, a mohlo se kouřit. Na kuřácké besedy se „chlapi“ scházeli v nedělním odpoledni, někdy i navečer po práci někde venku na terase, na zídce, nebo jen na kamenech, jinak bylo od jara do zimy plno práce v hospodářství. Zimní besedy bývaly častější, buď u Barušky, nebo u některého souseda (foto – děda Šitířů s fajfkou, děda Truhlářů a sousedé).

Také obchody s potravinami jsou v Jankově záležitostí až z doby po první světové válce. Ve starším období si hospodáři vyprodukovali naprostou většinu potravin sami, byli samozásobiteli. Měli vlastní mouku, maso, sádlo, mléko, vajíčka, brambory, hrách, mák, nějaké ovoce ze zahrad, někdy i med, lesní plody, tedy vše potřebné pro každodenní přípravu jídla. Ostatní si hospodyně dokoupily na trzích a jarmarcích, chodili i podomní obchodníci, kramáři. Ovšem na přelomu 19. a 20. století postupující změny v hospodaření a ve společnosti se promítly i do života odlehlých vsí. Podle sčítání z r. 1921 měla obec Jankov 30 chalup a žilo zde 164 obyvatel. A tak, kromě jiného, přišel i čas na zřízení obchodu ve vsi.

První obchod si v Jankově na č. 2 otevřel v roce 1924 František Čížek (1891-1957), pocházející z Dušejova. Jeho bratr Jan Čížek r. 1922 koupil v Jankově menší hospodářství č. 2 a část chalupy pronajal rodině Františka, který byl vyučený pekařem. František Čížek v  květnu 1924 požádal okresní politickou správu v Humpolci „o povolení živnosti obchodu s potravinami v obci Jankov na okrese Humpoleckém, ježto se zde ještě žádného obchodu nenalézá. Rád bych již od 5. června tohoto roku živnost otevřel…“ O živnost „kramářskou“ si ještě téhož roku požádala i Františkova manželka Marie Čížková (1891-1972) a poté ještě „o povolení prodeje též ostatních do oboru potravinářského spadajících předmětů, jako jest cukr, káva, koření, petrolej aj. V místě žádný obchodník nestává, a tudíž spotřebitelstvo odkázáno jest si tyto předměty denní potřeby ze vzdálených míst a při velké ztrátě času obstarávati.“ Nakonec ještě dostala povolení prodeje piva v uzavřených lahvích. Čížkovi tu provozovali obchod jen krátce, už r. 1927 se vrátili do Dušejova, kde si postavili vlastní domek a v něm si vybudovali pekárnu a otevřeli obchod se smíšeným zbožím.

Po Čížkových převzala 20. 10. 1927 obchod Marie Skřivánková (nar. 1900 v Chotěboři), v tu dobu bydlící ve Vyskytné, která měla povolení provozovat živnost kramářskou. Do Jankova se přistěhovala se 2 malými dětmi, žila odloučena od manžela a byla odkázaná pouze na výdělek z kramářství. Proto usilovala ještě o povolení provozovat obchod se smíšeným zbožím, čímž by se jí rozšířil sortiment prodávaného zboží a tím i výdělek. Povolení měla získat po 5 letech, kdy prokáže způsobilost k vykonávání této živnosti. V roce 1932 se její žádost blížila kladnému vyřízení, Marie Skřivánková se však rozhodla z obce odstěhovat a provozovat živnost ve Strměchách, kde získala i bydlení. Možná si uvědomila, že v Jankově byl mezitím otevřen druhý obchod a chystalo se otevření třetího obchodu, a v této konkurenci by se jí nevedlo dobře. I tak už žila s dětmi velmi chudě, manžel jí na děti neplatil.

Ze zprávy četnické stanice ve Vyskytné o vyšetřování majetkových poměrů Marie Skřivánkové za účelem vydání živnostenského povolení provozování obchodu se smíšeným zbožím, 1932.

Druhý obchod v Jankově na č. 23 „U Trávníků“ si otevřel r. 1927 Josef Matějka (nar. 1901). Nejprve začal s prodejem lahvového piva, kdy se s žádostí o povolení obrátil na okresní politickou správu v Humpolci: „Ježto dosavadní obchodnice s lahvovým pivem v Jankově č. 2

Marie Čížková se z Jankova přestěhuje a žádného jiného obchodu s lahvovým pivem ani hostinec v obci Jankově není, doufám, že mé žádosti bude příznivě vyhověno.“ Když se pak r. 1930 oženil s Františkou, roz. Postřihačovou z Maršova (nar. 1908), povolily úřady už od léta 1930 provozovat Františce Matějkové živnost kramářskou a krátce poté i obchod s potravinami a smíšeným zbožím. Přitom dál obdělávali menší hospodářství.

Jan Kříž č. 17 vzpomínal, že kromě potravin měli v krámě i další potřebné věci pro ves a že se tam prodávala i pálenice. Chovali také menšího koně, se kterým jezdili na nákupy zboží do Jihlavy. Já vzpomínám, že při otevření dveří zacinkal zvonek nad vchodem a z kuchyně vešla do malinkého krámku „teta Trávníková“ nebo „strejda Trávníků“, stoupli si za pult, na kterém stály váhy, a navážili, co bylo potřeba. Drobné zboží, třeba nějaké bonbony, balili do papírových kornoutů. Mě tam rodiče nejčastěji posílali pro nějaké drobnosti, kvasnice či sladkosti. Jejich prodejna skončila kolem r. 1950, kdy se rušily i drobné živnosti.

Foto stavení č. 23 „U Trávníků“ s později přistavěnou verandou, kudy se vcházelo do krámu.

Další obchod byl otevřen na č. 14 „U Kalců“ r. 1932. Nápad se zrodil v hlavě tehdejšího hospodáře Karla Borky, který měl dva syny. Staršímu Františkovi chtěl předat hospodaření a mladšího Josefa nechal vyučit obchodním příručím s tím, že si pak v části stavení otevře vlastní obchod. Josef Borka (1911-1975) se v letech 1926-1929 vyučil u Josefa Richtera, obchodníka s koloniálním a smíšeným zbožím v Jihlavě-Bedřichově.

Výuční list Josefa Borky z 9. února 1930 s razítkem Živnostenského společenstva v Německé Vyskytné

Otec Karel Borka už 7. 9. 1932 požádal úřady o živnost kramářskou a pak o prodej piva v uzavřených lahvích se stanovištěm v Jankově č. 14, zřejmě tak chtěl jistit povolení živnosti svému synovi. Syn Josef Borka po vyučení požádal 23. 5. 1933 o povolení živnosti obchodu se smíšeným zbožím a krátce nato i o prodej piva a vína v uzavřených lahvích v Jankově č. 14. Ještě téhož roku začal prodávat. Pro „krám“ byly upraveny 2 dřívější místnosti v pravé části stavení a zřízen nový vchod přímo z návsi.

Stavení č. 14 s obchodem Josefa Borky (foto obrazu od Václav Procházky, kolem r. 1940.

Když zákazník vstoupil po dřevěných schůdkách do krámu, rozklinkal se zvonek a Josef Borka přišel ze sousední místnosti, kterou měl upravenu k přebývání. Prodával cukr, meltu, cikorku, kávu, čaj, sůl, kvasnice, koření, cukrovinky, v pytlích měl mouku, kterou navážil a sypal do pytlíků, ze soudku vytahoval láčené okurky, prodával i uzené ryby nebo slanečky aj. Kromě potravin nabízel také drogistické zboží (mýdla, čisticí prostředky, krémy na boty, barvy, lepidla) a další zboží každodenní potřeby pro venkovské rodiny, důležitý byl i petrolej. Pro zboží jezdil s otcem koňským povozem do Jihlavy a do Humpolce. Obchod v Jankově provozoval přes celou válku a ještě krátce po válce, činnost ukončil v letech 1946/47. To už byl ženatý a pro svou rodinu hledal vlastní domek. Našli ho v Kamenici u Humpolce a oba s manželkou pak prodávali, po znárodnění u spotřebního družstva Jednota.

Jan Kříž č. 17 vzpomínal: „Často jsem ke „Kalcům“  chodíval nakupovat. Když byli v Jankově obchody dva, musel jsem chodit také k „Trávníkům“, ale spodem kolem Křížovy sádky, aby netušili konkurenci. Kupovali jsme také slanečky za pár haléřů. Jedli jsme je jako pochoutku k bramborům na loupačku a k tomu podmáslí nebo mléko. Bylo to naše skoro denní jídlo.“ Já si pamatuji už jen velký a dlouhý pult se spoustou přihrádek a na něm po odstěhování strýce ještě dlouho stály lesklé mosazné váhy se zavěšenými dvěma miskami na konci ramen. Na jednu misku se dávalo vážené zboží, na druhou závaží a jazýček uprostřed udával, jestli jsou obě misky v rovnováze. Vedle váhy stálo drobné závaží v krabičce a větší samostatně. 

K obchodníkům patřili také hokynáři, tj. podomní obchodníci. Neměli svůj vlastní krám, ale zboží prodávali při pochůzkách mezi lidmi, většinou ho nosili v nůši na zádech. Některé věci napřed vykupovali, např. od hospodářů vejce a máslo, které pak prodávali dál. Nabízeli i drobné drogistické zboží a věci každodenní spotřeby. Někteří hokynáři už měli svá místa, kde nakupovali, i místa, kde věděli, že jsou očekáváni. Hodně se nachodili a bylo to jen chudé živobytí s malým výdělkem. O živnost hokynářskou bylo nutno požádat úřady, které si o spolehlivosti uchazečů zjišťovaly podrobné údaje, než jim vydaly povolení.

V r. 1927 se do Jankova přistěhoval na č. 25 (na samotu pode vsí, bývalou pazdernu přestavěnou na obytnou chalupu, odkud se její majitelé Buškovi přestěhovali na chalupu č. 30 ve vsi) Karel Burian s rodinou. V dopise okresnímu úřadu v Humpolci dne 14. 3. 1927 žádal o povolení vykonávat živnost hokynářskou v Jankově č. 25, kterou už předtím vykonával ve Dvorcích. Uváděl: „Podepsaný Karel Burian, narozený r. 1888 v Třebíči na Moravě, tamtéž příslušný, oznamuji tímto, že jsem provozoval živnost hokynářskou v okrese německo brodském v obci Dvorce. Jelikož jsem se přestěhoval do Jankova na okres Humpolec, žádám zdvořile o povolení téže živnosti ve zdejší obci čp. 25.“

Pamětníci vzpomínali, že Karel Burian s manželkou Štěpánkou vykupovali od hospodářů vejce, v nůši je snášeli a pak opět prodávali s malým výdělkem. Ostatní živobytí měli z polí a malého hospodářství, provázela je chudoba. V r. 1934 jejich dřevěná chalupa shořela. Pojišťovna jim něco zaplatila, pomohli i sousedé, a tak si postavili nový zděný domek, k obytné části přistavěli i chlév a kůlnu, Bylo to však jen malé stavení o jednom pořadí.

Na dobu od požáru do 1. dubna 1935 Karel Burian ohlásil úřadům přerušení živnosti hokynářské, poté ji opět aktivoval. Hokynářství vykonával i po celou dobu německé okupace, jak o tom svědčí i dochované písemnosti. Po válce se Burianovi odstěhovali do pohraničí, k Tachovu.

Z dokladu Karla Buriana, že hokynářství vykonával od r. 1927 a ještě v době okupace

v r. 1943, kdy německé úřady prověřovaly jeho živnost.

Další živnost hokynářskou od r. 1939 provozovala Marie Ambrožová na č. 29 v Jankově, tj. v obecním domku. Narodila se r. 1888 v Jankově č. 24 v rodině Procházkových, ale po provdání za Ambrože z Třeboně žili asi 25 let ve Znojmě. Do Jankova se manželé Ambrožovi přistěhovali 2. 7. 1939 po zabrání českého pohraničí německou říší. V žádosti okresnímu úřadu v Humpolci o udělení živnostenského listu na prodej másla, vajec, drůbeže, zeleniny a ovoce uvedla: „Jsem uprchlice, měla jsem obchod ve Znojmě, po zabrání obdržela jsem povolení k provádění živnosti v Jihlavě, ale v měsíci červnu jsem byla vypovězena z bytu. Byla jsem nucena uchýlit se na mou dřívější obec, do Jankova.“

Po vyšetření její zachovalosti, svéprávnosti, trestního listu a státní spolehlivosti Obchodní a živnostenská komora v Praze dne 27. 10. 1939 sdělila okresnímu úřadu v Humpolci, že nečiní námitek proti příznivému vyřízení žádosti Marie Ambrožové. S nůší na zádech a při skrovném bydlení v obecním domku prožili manželé Ambrožovi celou válku.

V r. 1946 se z domku č. 26 odstěhovali do pohraničí (na Berounsko) manželé Václav a Františka Matějkovi s rodinou a Ambrožovi se na č.26 mohli přestěhovat. Pan Ambrož však zemřel při jízdě na kole v ostré zatáčce pod kopcem Palasákem a vdova Marie Ambrožová tu pak dál žila sama, děti neměli. Často ji bylo vidět, jak si povídá s dětmi, které se kolem ní scházely, když sedávala na zídce sběrny mléka před barákem. Nejraději vyprávěla o tom, jak šťastně žili s mužem ve Znojmě, kde měli obchod, a také vyvářeli jídlo pro zaměstnance jedné továrny. Po r. 1970 Marie Ambrožová musela odejít do Domova důchodců v Proseči- Obořišti, kde také zemřela (foto manželů Ambrožových).

V 2. polovině minulého století začala do Jankova jezdit pojízdná prodejna, která vozila pečivo a základní sortiment potravin a drogerie. V průběhu let se tu vystřídalo několik různých prodejen z Pelhřimova a Humpolce. Pojízdná prodejna zajíždí se základním sortimentem do obce stále každou sobotu, ale většina rodin si dělá nákupy v supermarketech v Jihlavě nebo Pelhřimově, kde také pracují.

Nakupování u pojízdné prodejny v Jankově kolem r. 1980.

Autorem článku je Jaroslava Paulusová

Pěstování a zpracování lnu v Jankově

Lněné pole (ilustrační obrázek) a lány s řepkou olejnou u Jankova (foto 2009)

Každý rok pole na Vysočině rozkvétala modrými kvítky lnu, k nim se přidávaly bílé, modravé nebo fialkové květy máku a nakonec i podobně zbarvené květy brambor. Louky a meze rozkvétaly pestrobarevným voňavým kvítím. V současné době převažuje jediná žlutá barva řepky olejné.

Len se tu pěstoval od pradávna, jeho vlákno bylo důležité pro zhotovování oděvů. Ves Jankov je stará asi 700 let a v průběhu let její obyvatelé len pěstovali a zpracovávali. Od r. 1601 Jankov patřil mezi vsi panství Větrný Jeníkov, jehož hospodáři mají v gruntovních knihách zapsány povinnosti vůči vrchnosti, a právě mezi naturální dávky patřilo také odevzdávat přádlo a lněnou přízi. Z gruntovní knihy sousedního Opatova jsme vybrali ze zápisu hospodáře Václava Jaroše č. 7, že v r. 1773 musel odevzdávat vrchnosti na sv. Havla „stálý peněžitý úrok 2 zl. 45 kr., za přádlo 30 kr. (nebo 4 libry lnu, či 5 liber počísky, či 6 liber koudele tence sepříst) … a ke konci každého roku odevzdat 2 libry tenké příze…“. Obdobné zápisy mají i ostatní hospodáři.

Nejen vrchnost vyžadovala naturální dávky v přádle nebo přízi, setí lnu pro vlastní potřebu si vymiňovali i odstupující hospodáři, kteří předávali usedlost svým dětem. V gruntovních zápisech zdejší obce si výminkáři od nastupujícího hospodáře většinou vymiňovali (kromě jiného) osívat čtvrt nebo půl míry pole lněným semenem pro vlastní pořebu. Vidíme, jak byl len pro ně důležitý. Přes zimu pak výměnkářka seděla u kolovrátku a předla. Z první poloviny 19. století uvádíme z gruntovních knih Jankova dva příklady, obdobné bychom našli i u ostatních hospodářů.

Gruntovní zápis manželů Černých  z Jankova č. 14 o stanovení výminku

Dne 29. ledna 1833 předávali Martin a Anna Černí usedlost č. 14 v ceně 552 zlatých synu Martinovi a jeho manželce Kateřině. V zápise se píše: „Vymiňuje odstupující otec Martin

Černý pro sebe a jeho manželku Annu v týto živnosti svobodný byt, teplo, světlo a společnou stravu při stole hospodářovým až do smrti, též také jménem vejminku každoročně 3 míry žita, 3 míry ovsa sutého obilí (tj. sypaného v zrně), ½ míry lněnýho semene sít a 2 míry brambor sázet a 1 krávu živit.“ V tu dobu byli hospodáři Černí spolumajiteli pazderny pode vsí na stavební parcele č. 27.

Jako druhý příklad jsme vybrali hospodářství č. 2, které 15. ledna 1849 převáděli manželé Jiří a Magdalena Vencourovi na syna Václava a jeho manželku Annu. Odstupující manželé si do výminku dali zapsat (kromě jiného) také povinnost nastupujícího hospodáře, že bude svým rodičům každoročně „k jejich přilepšení půl druhý míry ovsa a jednu čtvrť lněnýho semene do měkkoty zahrnovat a dvě míry bramborů sázet…“ Vencourovi byli spolumajiteli pazderny na stavební parcele č. 25

V tu dobu si v každém hospodářství pěstovali a zpracovávali len sami, nebo s pomocí čeládky. Len se vyséval brzy zjara (je mrazuvzdorný) a sklízel se teprve, až dosáhl žluté zralosti, kdy vlákna měla nejlepší kvalitu. Ženy len vytrhávaly po hrstích a prostíraly do řádků, kde ho nechávaly sušit a rosit a poté, co byl dobře vysušený a urosený, se vázal do otýpek a svážel domů. Já sama si na tyto práce dobře pamatuji, bývala jsem při tom s rodiči na poli (konec čtyřicátých let a léta padesátá 20. století), to však už otec vozil s koňmi fůry s otýpkami lnu do tírny ve Větrném Jeníkově k dalšímu zpracování.

Dříve, když si každý hospodář zpracovával len doma, potřeboval k tomu příslušné nářadí. Nejdříve se stonek musel zbavit bobulí se semeny a k tomu sloužil „drhlen“, jakýsi železný hřeben, kterým se hrstě lněných stébel protahovaly. Lněné semeno hospodáři také spotřebovali, viděla jsem např., že ho otec vařil v železném hrnci koním, aby měli pěknou srst a dobře trávili, nebo se dávalo kravám proti „zmetání“, když nemohly zabřeznout nebo u nich došlo k potratu. Semeno se také vozilo do sousedních mlýnů, které měly olejnu a olej ze semene lisovali. Olejna byla např. při mlýně Dolní Trupl na Polánkách, lisoval se tam olej lněný a makový, předtím se semeno na dřevěných pekáčích na plotně ještě pražilo. Vybavuji si starší sousedy, kteří vzpomínali, že si doma jídlo mastili ještě lněným olejem.

Pro ženy a hospodyně nastala hlavní práce při zpracovávání lněných stonků na vlákno. Naši předkové k tomu používali „trdlici“, na které se vysušená lodyha lámala, později se vylepšené trdlici v pazdernách říkalo „lámačka“. Byly to jakési pákové nůžky, které měly spodní pevný břit zdvojený a horní břit pohyblivý. Žena – třelka jednou rukou protahovala mezi břity postupně celý svazek lnu a druhou rukou pohybovala pákou. Mezi oběma břity byla dostatečná vůle, aby se usušená stébla neustřihla, ale jen lámala a vnitřní vlákna zůstala pevná. To byl začátek celého procesu tření.

Kresba staré domácí trdlice a  ukázka lámání stonků na trdlici

Při lámání na trdlici odpadávala dřevitá část stonků, tzv. pazdeří, které hospodáři používali jako podestýlku nebo k topení. V pazdernách bylo pazdeří hlavním topným materiálem.

Po vytření na trdlici následovalo „vochlování“, při kterém se vlákna čistila od zbytků dřevitých slupek a krátkých vláken. Vochlice byla dřevěná deska s kovovými (dříve i s dřevěnými) hroty, přes která žena lněná vlákna několikrát opakovaně pročesávala. Vyčesaná krátká vlákna se nazývala koudel, a i ta našla uplatnění v hospodářství. Dlouhá čistá rozvlákněná vlákna se urovnávala, promísila s dalšími vlákny a nasadila a uvázala na přeslici, odkud už přadleny u kolovrátku vlákna vytahovaly, stáčely a navíjely na cívku kolovrátku. Šlapáním uváděly kolovrátek do pohybu, stáčením a sliněním mezi prsty odvíjely silnější nebo tenčí nitě.

Nástroje na zpracování lnu – trdlice, vochlice, přeslice, kolovrátek a různé hřebeny na pročesávání vláken lnu

Dlouhé zimní večery pak byly vyplněny přástkami, kdy se mladá děvčata, ale i starší ženy scházely v některých chalupách, přitom si zpívaly, bavily se, rozprávěly. Mladí synkové si tam často vyhlédli své děvče.  Upředené vlákno se pak zpracovávalo na tkalcovských stavech na plátno. Zpočátku šlo ještě o domácké tkaní, časem se však vyčlenili tkalci, kteří tkaní měli jako řemeslo. Možná, že takové generace tkalců žily i na naší chalupě v Jankově č. 14, kde se dosud říká „U Kalců“. Moje babička vzpomínala, že si na celou výbavu musela sama napříst, plátno však už utkal tkadlec na Polánkách. Babička pak plátno doma rozprostřela v zahradě na trávě a kropila, sluníčko ho pěkně vybělilo. Košile, povlečení a další kusy oděvů už babička šila doma ručně.

Moje babička spřádala len ještě ve 40. a 50. letech minulého století, ale to už bylo jen na nitě a z nich pak stáčené provazy, které otec potřeboval do hospodářství, např. na připoutání pavuzy na fůru sena. Ráda jsem babičku při předení pozorovala. Doma jsme měli 3 kolovrátky, přeslici, motovidlo, trdlici i různá hřebla na pročesávání vláken. Babička spřádala i vlnu z ovcí, které jsme určitou dobu chovali. Když  jsem v r. 1956 začala jezdit na střední školu do Jihlavy, babička sepředla ovčí přízi a maminka mi z ní upletla pěkný hřejivý svetr, který se všem líbil.

autorem článku je Jaroslava Paulusová

Pazderny v Jankově od vzniku po zánik

Založení čtyř jankovských pazderen asi 500 m pode vsí spadá do období přelomu 18. a 19. století, nebo na samý začátek 19. století. Tato místní část Jankova pak dostala pojmenování „V Pazdernách“. Při číslování domů v r. 1770 měl Jankov 19 chalup srovnaných po obou stranách cesty vsí. Do konce 18. století bylo postaveno ještě 5 chalup s popisnými čísly 20 – 24 v zadní části vsi při horní straně, takže ves tvořilo 24 chalup.

Když se v r. 1838 zpracovával Stabilní katastr, je ve vsi uváděno 24 popisných čísel a u každé chalupy bylo uvedeno nově i číslo stavební parcely (je platné dosud), na níž chalupa stojí, celkem 24 stavebních parcel. Další čtyři stavební parcely č. 25, 26, 27 a 28 byly přiděleny pazdernám pode vsí, nebyla to čísla popisná, i když tak často bývala používána. Tyto čtyři pazderny jsou zakresleny i na mapách indikačních skic z r. 1838 i na císařských otiscích stabilního katastru z téže doby. Jsou zakresleny žlutou barvou jako drobné dřevěné stavby.

Ves Jankov na císařských otiscích stabilního katastru z r. 1838 a detail 4 pazderen pode vsí

Z písemných pramenů víme, že si tyto pazderny na obecním pozemku postavilo 12 jankovských hospodářů, vždy společně 3 hospodáři vlastnili jednu pazdernu. V r. 1838 patřila první pazderna  na stavební parcele č. 25 hospodářům z č. 2, 3 a 19, druhá pazderna na parcele č. 26 hospodářům z č. 4, 13, 17, třetí pazderna na parcele č. 27 hospodářům z č. 8, 14, 18 a čtvrtá pazderna na parcele č. 28 hospodářům z č. 1, 6, 12. Časem se vlastnictví měnilo, a také když některé zanikly, hospodáři využívali pazderen sousedů.

Pazderny jsou dokladem hojně rozšířeného pěstování lnu ve zdejší vsi. Jejich pojmenování je odvozeno od pazdeří, odpadávajícího při zpracování lnu. Hlavním vybavením pazderny byla zděná pec, kterou bylo nutno roztopit, aby otepi lnu naskládané kolem peci řádně proschly a len se mohl třít. Proto se pazdernám také říkalo sušárny nebo sušírny. Protože zde bylo velké riziko požáru, musely se stavět v dostatečné vzdálenosti od vesnických chalup. V pazderně se také len vytíral a pazdeřím se topilo v peci.

Někdy v pazderně bydlel s rodinou i pazderka, který topil v peci, a v době tření se jeho rodina přestěhovala k hospodáři, pro kterého pracoval. V Jankově byl takovým pazderkou „Šimpach“, který v pazderně č. 28 bydlel, v době tření lnu topil v peci a měl i kousek pole.

O pazderně Martina Černého č. 14 se píše v r. 1863 v dokumentech, které si vyměňoval starosta Jankova Martin Nosek s Okresním úřadem v Humpolci. Starosta žádal, aby se nemusela platit daň z pazderny na stavební parcele č. 27, která je zpustlá a patří Martinu Černému č. 14. V dopise uvádí: Dle nařízení z 28. 8. 1863 čj. 3286 stran pazderny č. 27 v Jankově uctivě podávám zprávu, že pazderna č. 27 náleží Martinovi Černému z č. 14, a r. 1862 zpustla. Poněvadž je shnilá, rozbořená a k žádné potřebě k bydlení ani lnu sušení není, a na tom místě nikdy pazdernu, nýbrž jenom sušárnu nikoliv k bydlení lidí, nýbrž jenom pro len po letech stavět obmýšlí. Ovšem že jinou pazdernu nemá, ale jsou tu pazderny jiné a na požádání v kterékoliv si len vytře.“ Dopis odeslaný 10. září 1863 s razítkem obce Jankov kromě starosty podepsal i radní Josef Borka a členové obecního výboru Vojtěch Sochor a Josef Palas.

Z Okresního úřadu v Humpolci došla 17. 9. 1863 odpověď, že pokud sušárna Martina Černého č. 27 v Jankově naprosto rozbořená a odstraněná nebude, nelze odepsání daně z ní zařídit. Zřejmě už nebyla obnovena, protože č. 27 bylo v r. 1880 přeneseno na nově postavený domek ve vsi (nad č. 13), bydlel v něm krejčí a domkář Josef Zabloudil s rodinou.

Razítko obce Jankov a podpis starosty a členů obecního výboru na dokumentu z 10. září 1863 týkající se pazderny Martina Černého

 V r. 1878 se zakládala nová pozemková kniha obce, a dohledávaly se proto veškerá vlastnická práva majitelů jednotlivých usedlostí ke všem stavebním a pozemkovým parcelám. Vše bylo nejprve zapsáno do listů držebností, které majitelé podepisovali. V těchto  Zakládacích spisech k pozemkovým knihám (ZSPK, 1878/1879) jsou také podrobné údaje o dvou pazdernách – na stavebních parcelách č. 25 a č. 28. U dalších dvou stavebních parcel je uvedeno, že na nich stojí hospodářská stavení (sušárny), která jsou ve společném vlastnictví –č. 26 ve vlastnictví hospodářů čp. 4, 13, 17 a č. 27 ve vlastnictví hospodářů čp. 8, 14, 18. V jakém stavu se tyto sušárny nacházely, to už není uvedeno.

K pazderně na parcele č. 25 poskytli vysvětlení oba spolumajitelé, Josef Borka č. 2 a Vojtěch Daněk č. 19: „Tato parcela nemá dosud knihovní vklad. Pazderna byla vystavěná před nepamětnou dobou od vlastníků usedlosti č. 2 a č. 19, zbudovaná byla na obecním pozemku k účelu tření lnu a nalézá se doposud ve faktickém držení držitelů obou uvedených usedlostí.“ Komise připsala pazdernu do spoluvlastnictví usedlostí č. 2 a 19. Původně byli spolumajiteli i hospodáři z č. 3 (Sochorovi), kteří však už dříve část majetku odprodali.

K pazderně na parcele č. 28 podali obdobné vyjádření také držitelé usedlostí č. 1 Marie Palasová, č. 6 Vojtěch Zabloudil a č. 12 Karel Šereda, jimž poté bylo knihovně připsáno spoluvlastnictví, každému jedna třetina pazderny, i když ani oni nemohli prokázat a doložit vlastnické právo. Zápis uvádí: „Pazderna na této parcele vystavená byla před nepamětnými časy od vlastníků usedlostí č. 1, 6 a 12 na původně obecním gruntě a nalézá se dosud ve faktickém držení držitelů všech tří usedlostí. Listiny, jimiž by se nabytí práva vlastnického prokázalo, se nepřikládají. Považuje se ale spoluvlastnictví do jedné třetiny k této pazderně provždy spojené s vlastnictvím usedlosti č. 1, č. 6 a č. 12.“

Když se podíváme na originální mapu stabilního katastru, do které byly k r. 1873 zaneseny změny, opravdu tam jsou zachyceny všechny čtyři pazderny, ovšem u dvou krajních parcel č. 25 a č. 28 je zakreslena přestavba. Na parcele č. 25 vyrostlo vedle pazderny zcela nové stavení a k pazderně č. 28 přibylo ze strany také nové menší stavení. Vlastně je tak naznačen vznik dvou nových chalup, kterým později byla přidělena popisná čísla stavebních parcel, tj. čp. 25 (U Burianů-viz výřez z mapy, nové stavení č. 25 je označeno šrafovaně) a čp. 28 (U Šimpachů).

Podle sčítání lidu v r. 1869/70 vidíme, že obě krajní pazderny (č. 25 a č. 28) byly také obydleny. Na č. 25 je uváděna rodina Martina Vencoura, držel si také 2 kozy. Pocházel z č. 2, jejíž nový vlastník Josef Borka byl jedním ze tří spolumajitelů této pazderny. Na č. 28 žil Jan Neomítka s rodinou, choval 1 krávu. Pazderna byla ve spoluvlastnictví hospodářů č. 1, 6 a 12. O pazdernách č. 26 a 27 nejsou v tomto sčítání žádné údaje.

Při sčítání v r. 1890 je opět uveden jako majitel č. 25 Josef Borka z č. 2, ale dál tam bydlel Martin Vencour, čeledín s rodinou. U č. 28 je uváděn jako majitel Jan Jonák z č. 6 (dříve spolumajitel pazderny č. 28), ale stále tam bydlela rodina Jana Neomítky. Vlastně u obou těchto pazderen už v tu dobu byla postavena nová dřevěná obytná stavení č. 25 a č. 28 a pazderny byly dál v provozu. Ovšem zůstaly jen tyto dvě, protože pazderna č. 27 zanikla už kolem r. 1880 a u stavební parcely č. 26 je uvedeno, že „stavení na ní je svalené a žádný v něm nepřebývá“.

Tento stav zachycuje i nová katastrální mapa obce, která byla zpracována r. 1897. Bývalé dřevěné pazderny na stavebních parcelách č. 26 a č. 27 zcela zchátraly, zanikly a už vůbec nejsou zakresleny, jejich stavební parcely splynuly s pozemkovou parcelou obce 412/1. Na mapce jsou zachyceny pouze domky s popisnými čísly 25 a 28 (viz výřez z mapy). Zda tyto bývalé pazderny, při nichž vznikly dva nové domky, se v tu dobu ještě ke tření lnu používaly, nevíme.

V obecní kronice je zápis, že r. 1895 byla postavena nová dřevěná „sušírna na len“. Jednalo se o obecní sušírnu na nově vytvořené stavební parcele č. 30, která byla vyčleněna z pozemkové parcely obce č. 412/1 přibližně na místě bývalé pazderny č. 27. Tuto sušírnu na mapě z r. 1897 ještě nenajdeme, buď se teprve začínala stavět, nebo podklady pro mapové zpracování se pořizovaly o 1-2 roky dříve. Další zápis v kronice obce uvádí, že v r. 1904 tato nová dřevěná

obecní sušírna lnu vyhořela a že ještě toho roku byla postavena nová sušírna z kamene a o dvou pecích.

Další zprávy o provozu sušárny máme až z r. 1924, kdy představenstvo obce žádalo okresní politickou správu v Humpolci o vyslání komise „k ohledání budovy a po skončeném komisionálním jednání prohlédnuté místnosti uznat za schopné k sušení a tření lnu a předložené dva plány schválit“. V žádosti představenstvo obce uvádělo, že „zřídilo před lety pro své občany společnou budovu k sušení a tření lnu“, že zájem o sušení a tření lnu v této sušárně mají i občané z jiných obcí, ale protože sušárna dosud nebyla politickým orgánem schválena pro všestranné užívání, žádala obec o vyslání komise a povolení provozu. K postavení sušárny obecní zastupitelstvo vyzvalo hospodáře, aby pomohli s potahem nebo ruční prací, za jeden den práce s potahem se budou počítat čtyři dny ruční práce.

Začátek žádosti představenstva obce Jankov z r. 1924 o schválení sušárny

Nová sušárna vznikala na místě staré z r. 1904. Je s podivem, že po 20 letech provozu bylo nutno stavět novou. Mezitím však vypukla první světová válka, muži byli povoláni na frontu, hlavní tíha hospodaření ležela na ženách, sušárna se možná nevyužívala a pustla. Dne 23. října 1925 se uskutečnilo komisionální jednání, kdy komise na místě stavbu zevrubně prohlédla, i stavební plánky, které zhotovil Jan Česaný, stavitel z Horní Cerekve. Poté byl sepsán protokol, který z větší části přepisujeme, neboť podrobně zachycuje stav věci.  

V protokolu se uvádí: „Třelna, o níž se jedná, patří obci Jankovu a jest to zděná, lepenkou krytá budova, stojící o samotě mezi dvěma malými venkovskými usedlostmi, od nichž od každé jest asi na 20 m vzdálená. Jeden soused, a sice Fr. Neomítka, majitel čp. 28, má své stavení kryté šindelem a usedlost jeho jest od třelny položena směrem na jih, kdežto druhý soused, Marie Bušková v čp. 25 má svoji chalupu severně od třelny. Od vlastní obce jest třelna vzdálena asi 50 m.

Třelna sama pozůstává z místnosti, kde se len tře, dále ze dvou pecí, v nichž se len suší, a z předpecí. Do místnosti, kde se len tře, se vchází zvenku dveřmi dovnitř se otvírajícími o velikosti 1,73 x 1,22 m. Místnost tato jest 6,90 m dlouhá, 5 m široká a osvětlena jest dvěma okny, z nichž každé má velikost 1 m x 0,65 m světlosti. Místnost tato nemajíc stropu pokryta jest střechou opatřenou v nejvyšší části větrákem, jímž se odvádí prach při tření vznikající. Celková výška místnosti od podlahy až po hřeben střechy obnáší 6 m.

      Z této místnosti vedou dva vchody do dvou pecí k sušení lnu určených. Vchody tyto opatřeny jsou dveřmi, a sice do každé pece jeden vchod. Dveře jsou řádně oplechovány a zařízeny k otvírání dovnitř pece. Jednotlivé pece jsou od sebe odděleny kamennou zdí. Každá

pec jest 5,20 m dlouhá a 3,10 m široká, srovnaně 2,50 m vysoká a opatřena malým okénkem o velikosti 0,61 x 0,48 m. Do těchto pecí se dovnitř zděnými rourami přivádí horký vzduch a na žebřiny se vkládá len určený k sušení. Obě pece se vytápějí zvláštním svým ohništěm, jež se vytápí zvenku. V třelně nalézá se jediný stroj, ruční mandlovka, mimo to ještě ruční trdlice. Strojního zařízení jinak třelna nemá a míti nebude. Záchody u třelny scházejí, pitná voda se bere z nedaleké zdravotně nezávadné studny. V třelně se pracuje výhradně při denním světle.“                                     

Plánek sušírny lnu v obci Jankov, předložený ke komisionálnímu jednání 23. 10. 1924

Vzhledem k malému rozsahu této třelny dala komise návrh, aby zřízení třelny bylo povoleno, avšak jen za následujících podmínek (zestručněno):

– Dveře z obou pecí i z místnosti se musí otvírat směrem ven.

– Okna v místnosti, kde se len tře, musí být zvětšena aspoň na 1/10 podlažní plochy.

– Zřídit dva sedadlové záchody oddělené podle pohlaví a pro muže pisoár.

– Obě okna v třelně musí být v horní třetině opatřena vyklápěcím zařízením pro větrání.

Okresní politická správa v Humpolci postoupila tuto zprávu k vyjádření Živnostenskému inspektorátu v Pardubicích, který nakonec zaslal souhlasné stanovisko, ale připojil ještě rozšíření podmínek, na které bylo povolení vázáno:

– V třelně smí být zaměstnáno najednou nejvýše 8 osob.

– Stálá pracovní místa v třelně musí být opatřena dřevěnými podlážkami.

– V třelně musí být po ruce pitná voda a umývací náčiní a vyvěšen zákaz kouření.

– Záběr koleček lamačky musí být zakryt, aby byl vyloučen nebezpečný dotyk, a ve skříňce uloženy prostředky pro první pomoc při úraze.

Trvalo téměř rok, než na 26. 10. 1926 bylo svoláno další komisionální jednání za účelem kolaudace třelny lnu. V závěrečném protokolu je uvedeno, že „podmínkám povolovacího výměru okresní politické správy v Humpolci č. j. 502/4/L bylo vcelku vyhověno“. Drobné nedostatky slíbil starosta co nejdříve napravit a připojil vysvětlení, že zdejší lamačka lnu nemá žádná kolečka. Vzhledem k tomu navrhla komise, aby bylo obci vydáno povolení k schválení a používání třelny. Okresní politická správa v Humpolci pak 29. 10. 1926 vydala obci Jankov „povolení k živnostenskému používání obecní třelny a třelnu tu schvaluje“.

Len se v sušárně třel až do poloviny 30. let minulého století, ale zájem postupně upadal, protože ve Větrném Jeníkově byla zřízena tírna lnu a hospodáři vozili len k vytření tam. Také už končila doba domáckého zpracování vytřeného lnu, a to je i konec jankovské sušárny. Asi v polovině 30. let byla část sušárny přestavěna na stodůlku k uložení slámy a obec ji propachtovávala. Svědčí o tom zápisy v účetních uzávěrkách obce z let 1937-1945, kdy se na straně příjmů každoročně objevuje zápis „za uložení slámy do sušírny“ –  v r. 1937 to bylo 170 Kč, v r. 1945 už jen 42 Kč. V majetku obce byla v tu dobu uváděna sušárna v hodnotě kolem 1000 Kč, i její cena se postupně snižovala. Dnes se z ní nacházejí pouze ruiny.

Pohled na zbytky sušárny, v části byla později zřízena stodůlka na uložení slámy

autorem článku je Jaroslava Paulusová

Jankovské sklepy a lochy

Jankov je jednou z mála vsí, kde jsou ještě dochovány sklepy (lochy) mimo zemědělskou usedlost. Jedná se o 5 sklepů, které se nacházejí v zadní části vsi nad horní stranou domů. Netvoří souvislou řadu, jsou jednotlivě rozházené a z terénu vystupují jako nápadné kopečky.  Protože ves byla založena na svažujícím se terénu, bylo snadnější je do země zabudovat. Sloužily pouze k uskladnění brambor přes zimu v době, kdy se hospodářům nedostávalo místa ve sklepech přímo v zemědělské usedlosti, takže jejich vznik můžeme datovat asi do 2. poloviny 19. století, či o něco později. Jejich používání skončilo se zánikem soukromého hospodaření a vznikem JZD. Nyní už jsou nevyužívané a také řadu let neudržované.

 

Nejdéle byl využívaný „Křížů sklep“ č. 7 a je také v nejlepším stavu. Dalším sklepem je „Bušků sklep“ vedle jejich stavení, které už neexistuje, původně však patřil „Přenosilům“ č. 19. Vnitřek obou sklepů je nepřístupný.

Krejčů sklep“ č. 1 postupně zarůstá křovím a stromy, také jeho vchod se bortí, podobně jako blízko pod ním se nacházející „Hůďů sklep“ č. 3. Oba však mají zachovalé vyzdění i klenbu.

Hospodářské zázemí hrálo v minulosti důležitou roli a bylo součástí každé usedlosti. Patřily k němu i sklepy. Sklepům mimo vlastní stavení, zabudovaným do země, se říkalo lochy. Název „loch“ pochází z německého slova Loch a znamená díra. U nás se však používalo pouze  pojmenování sklep, a to i pro sklepy mimo stavení.  Všech 5 zdejších lochů se nachází na obecních pozemcích.

Vyzdění a klenba „Krejčova sklepa“ č. 1 (lochu) patří k nejlépe dochovaným zdejším sklepům. V zadní stěně nahoře je vidět násypný otvor.

Pátý z venkovních sklepů (lochů),„Košáků sklep“ č. 24, na rozdíl od 4 předchozích sklepů nemá kulatou klenbu, ale je překryt masivními kamennými pláty, nad kterými je navršen kopec hlíny. Vzadu opět vidíme násypný otvor.

Vnitřek „Košákova sklepa“ je zachovalý, jak kamenné ostění dveří, tak i výklenek při vchodu, používaný pro umístění osvětlení (svíčky, lampy).

Ještě jednou jiný pohled na „Hůďů sklep“ (loch), přestože u vchodu se bortí, vnitřek zůstává zachovalý, i s pěknou klenbou, která bývala omítnutá.

Typické lochy byly vytvářeny zahloubením do terénu, vyhloubená jáma byla vyzděna, zaklenuta klenbou a nakonec zasypána zeminou, takže vznikly ony typické kopečky. Z nich vystupuji větrací průduchy, které byly nutné pro výměnu vzduchu, a na zimu se ucpávaly. V zadní části se nacházel otvor, kterým se do sklepa sypaly brambory. Po několika schůdcích se scházelo ke dveřím v kamenném ostění, také tyto dveře se na zimu zvenku ještě zakrývaly slámou. Vstup zakrývaly další dveře, šikmo položené nad vstupní otvor.

Zcela už zůstalo zapomenuto, že další lochy stály uprostřed návsi v přední části obce, tj. mezi stavením č. 5 na dolní straně a mezi protějším stavením č. 16 na horní straně návsi. V této části vsi horní chalupy stály mnohem výš než chalupy na spodní straně, což byl důsledek svažitého terénu. A tak v tomto prostoru byly prokopány další sklepy, které byly z obou stran objížděny cestami pod okny horních a dolních chalup. Teprve v r. 1939, když se začala stavět silnice středem vsi, byly sklepy zasypány a terén vyrovnán. Silnice byla dostavěna r. 1946, sklepy si v tom prostoru už nikdo nedovede představit.

Na snímku je dobře vidět, jak jsou domy na horní a dolní straně v přední části vsi od sebe vzdáleny (nebyly předzahrádky), takže tam sklepy (lochy) mohly být prokopány a kopečky navršeny.

Stejně tak byly zahloubením do terénu stavěny i sklepy, které těsně přiléhaly ke stavení, zvenku vypadaly jako kopečky lochů, ale vstupovalo se do nich zevnitř dvora nebo kolny. V Jankově se takto do současné doby dochovaly pouze 2 sklepy – při stavení č. 10, kde sklep vystupuje do prostoru návsi, a při stavení č. 6, kde sklep z boku stavení vystupuje do veřejného prostranství u obecní studny a rybníka.  Hodně zarostlý je sklep, který z chalupy č. 16 (stavení vyhořelo) zasahoval do prostoru k dnešnímu kulturnímu domu. Další sklep před č. 26, který také jako kopeček vystupoval ze stavení do návsi, byl kolem r. 1950 upraven. Kopeček byl zvenku obezděn a zarovnán, aby na něm mohla být postavena dřevěná bouda, která sloužila jako sběrna mléka. Uvnitř zůstal sklep nezměněn.

Sklep u č. 10 (Kochovi) zasahuje do prostoru návsi, je přístupný z kolny při průjezdu do dvora.

Další kopeček sklepa vyvedený mimo stavení patří k č. 6 (Jonákovi), jeho zadní část venku je obezděna zídkou, která zakrývá násypný otvor. Pohled do téhož sklepa zevnitř, je používán k uskladnění řepy a různé zeleniny.

Vnitřek sklepa č. 10 (Kochovi) s násypným otvorem pod kopečkem na návsi. Vedlejší snímek ukazuje vnitřek dalšího sklepa č. 6 (Jonákových), do kterého se brambory sypaly přízemním otvorem ve venkovní zdi stavení přímo z návsi. Byl umístěn uvnitř stavení, pod kolnou. Takových sklepů byla v dolní části vsi většina. Oba sklepy dosud slouží k uskladnění brambor.

Jeden ze sklepů č. 16 (Ševcovi, vyhořelé stavení) také směřoval do venkovního prostoru, druhý jejich sklep byl hluboce zahloubený pod obytným stavením a má zachovalou klenbu.

Téměř všichni jankovští hospodáři měli 2 sklepy či sklípky, protože ty odedávna sloužily k uchovávání zásob a potravin. Bez toho by se žádné hospodářství neobešlo. Bývaly vybudovány pod některou částí obytného nebo hospodářského stavení, tj. pod kolnou nebo stodolou, aby byly shora také tepelně izolovány. Přístupné byly vždy z vnitřní části stavení.

Počátky zdejších sklepů můžeme klást do počátků vsi Jankov. Původní Jankov zanikl v době 30leté války, nevíme, kolik tehdy čítal chalup, ale zůstaly jen dvě, které zatím nedokážeme přesně ztotožnit. Vrchnost ve Větrném Jeníkově proto chtěla vytvořit z pusté vsi panský dvůr. Nakonec se rozhodla jinak. Rozměřila stavební i pozemkové parcely a dosadila sem nové hospodáře ze sousedních vsí svého panství, nejvíce z Opatova, Zbilid, Dušejova aj. Staré mapy přesvědčivě ukazují přesné vyměření pozemků v každém lánu polí pro jednotlivé nové osídlence. Říkalo se jim familianti, tj, nájemci půdy, ze které odváděli vrchnosti dávky a odpracovávali si robotní povinnosti, nebyli však vlastníky půdy.

Dobu tohoto nového osídlování vsi můžeme klást do období po r. 1680, tj. do konce 17. století. Z té doby také budou pocházet zdejší stavení, ovšem původní dřevěné chalupy už jsou mnohokrát přestavované. Snad bychom do té doby mohli klást i počátky zdejších sklepů. Několikrát ještě se přehnaly válečné vřavy a sklepy byly jistotou, že nějaké zásoby zůstanou uchovány. Vchody do některých sklepů byly někdy tak dokonale zamaskovány, že v průběhu doby a při změně majitelů se na ně zapomnělo. Nebo při některé další přestavbě byly záměrně zasypány.

Jedním z takových „zapomenutých“ sklepů je i sklep při chalupě č. 13, objevený asi před 20 lety při stavebních úpravách. Nevěděla o něm ani předchozí generace současných majitelů, přestože chalupu také přestavovali. Vstup do něho se nachází pod úrovní nášlapné plochy kolny a pokračoval ven z domu pod nynější zahradu. V terénu po něm nebylo ani stopy. Pro současné majitele byl jeho objev velkým překvapením. Sklep vyčistili, osadili novými dveřmi (jak si tato památeční stavba zaslouží) a dál ho používají. Kromě toho se pod touto chalupou nachází další sklep, který používají na brambory, vede také směrem do zahrady, kde z něho vycházejí průduchové komíny.

Pohled do starého „zapomenutého“ sklepa č. 13 (U Hvížďů) – první snímek. Další sklep  využívají majitelé č. 13 k uskladnění brambor, klenba je oházená  a sklep vybílen.

Asi nenávratně pryč je doba, kdy zdejší hospodáři zaplňovali  sklepy sklizní brambor a řepy a kdy v případě nutnosti vytvářeli v polích tzv. krechty, kam uskladňovali přes zimu nadbytečnou sklizeň brambor. V současné době, kdy už v žádném stavení není majitel, který by se věnoval zemědělské činnosti, a kdy mnoho chalup patří „chalupářům“, sklepy stále dobře celoročně slouží k uchovávání potřebných zásob brambor a zeleniny.

Pohled do sklepa č. 14 (U Kalců), do kterého se brambory sypaly z průjezdného mlatu stodoly.

Sklep č. 14, do kterého se vstupuje po 6 schodech ze dvora a vedl pod plíveň stodoly, kde tvořil typický kopeček, byl zřejmě přestavěn a možná i rozšířen asi před sto lety, v době po první světové válce. Tehdejší hospodář postavil na místě bývalé dřevěné stodůlky velkou zděnou stodolu se dvěma plívněmi, a tehdy asi byl sklep rozšířen a překlenut kolejnicemi, mezi kterými byl prostor vyzděn cihlovým zdivem do 3 oblouků. Stodola už je delší dobu zbourána a kopeček sklepa, který se ocitl v prostoru zahrady, dostal novou venkovní izolaci a upravené průduchy.

Vnější vchody do sklepů – u č. 14 se stříškou, ozdobný vchod u č. 15 a východ z vnitřku sklepa č. 10, kde v kamenném ostění jsou zabudované vnitřní dveře s izolačními deskami.

Do všech sklepů se vstupuje vnějšími dvířky po několika kamenných schodech (kolem pěti schodů). Vnější dvířka jsou většinou obyčejná dřevěná, někdy lícují se stěnou stavení, jindy je to předsunutý „domeček“. Následují spodní dveře, buď v úrovni sklepa, nebo  pokračuje ještě jeden schod. Zde jsou do kamenného ostění zabudovány další dveře, které mají sklep dobře izolovat, někdy se na zimu ještě zakrýval balíkem slámy. Tyto sklepy si udržují po celý rok stálou vlhkost a teplotu, jsou dostatečně temné, a tak jako sloužily v dobách soukromého hospodaření,  jsou i pro současné obyvatele nenahraditelným místem pro uchovávání brambor a zeleniny.

Brambory – rozšíření pěstování, využití, sklizeň

Když hovoříme o sklepech, nemůžeme pominout zmínku o pěstování brambor. Do Evropy se dostaly z Ameriky a v Čechách se začaly šířit až po velkém hladomoru v letech 1770-1773. Protože se dovážely z Branibor a Pruska, lidé jim začali říkat brambory (jinde zemáky nebo poněmčeně erteple). Teprve v 1. polovině 19. století tady zdomácněly, protože dokázaly nasytit lidi i v době neúrody, a už se nepovažovaly jen za krmivo pro zvířata.

Ukázalo se, že bramborám se daří i v méně úrodných, těžších a kamenitých půdách, a tak se staly darem i pro oblast Českomoravské vysočiny a náš kraj. Po první světové válce bylo založeno Hospodářské družstvo pěstitelů zemáků, přejmenované později na Sativu, se sídlem v tehdejším Německém Brodě. Členy se v době první republiky stala i řada hospodářů z Jankova, stejně jako z okolních vsí. Ukázalo se, že kvalitní sadba je podmínkou dalšího rozvoje zdejšího bramborářství. Svou šlechtitelskou stanici měla Sativa v Keřkově.

Pěstováním uznaných sadbových odrůd brambor si mnoho zdejších hospodářů výrazně zlepšilo svoji finanční situaci. Kromě toho pěstovali i brambory konzumní a pro průmyslové využití, k čemuž přispěla i výstavba lihovaru ve Zbilidech ve 20. letech minulého století. Z lihovaru si zpět vozili lihovarské výpalky, což bylo hodnotné krmivo pro dobytek.

Počátkem 20. století se dočkalo zdokonalení i nářadí pro sklizeň brambor. Byl vynalezen rotační vyorávač brambor, řečený čert. Měl jednoduchou konstrukci a pracoval na principu velkého kola umístěného v zadní části stroje. Kolo mělo po obvodu železné „prsty“, které při otáčivém pohybu rozmetaly podebraný řádek brambor po poli, brambory se pak ručně sbíraly. Ukládaly se do košíků a vysypávaly do vozů „bedňáků“. Takto upravený vůz měl při jedné straně v dolní části vyříznutý otvor, který se před sběrem zakryl prknem. Po příjezdu ke sklepu se k otvoru ve voze přistavil truhlík, užší částí se zasunul do otvoru sklepa a dřevěným pádlem se pak brambory hrnuly do sklepa. Hlína nebo příliš malé brambory propadávaly roštem a nedostaly se do sklepa. Sběr brambor byl hlavně záležitostí žen, obsluha čerta a vozu záležitostí mužů, k čemuž byl potřebný i silný potah. A pro děti nastal čas ohníčků a pečení brambor v dýmu bramborové nati nebo někde u lesa v horkém popelu z nasbíraného dříví.

čert
Vůz na brambory zvaný „bedňák“ .
Truhlík na sypání brambor z vozu do sklepa.

autor : Jaroslava Paulusová

Vrata Jankovských usedlostí

Pohled na jankovské domy v přední části vsi, uspořádané po obou stranách silnice

Jankov byl v minulosti vesnicí, kde každé stavení bylo zemědělskou usedlostí. Ty se v průběhu 2. pol. 19. stol. a 1. pol. 20. stol. přestavbami změnily ve zcela uzavřené jednotky s obytnou částí, chlévy, kolnami, stodolami a dvorem s hnojištěm uprostřed. Do usedlosti se vjíždělo vraty z hlavní cesty vsí, nebo z bočních cest v zadní části vsi. Průčelí stavení a vrata se proto stala viditelnou vizitkou každého hospodáře. Můžeme říci, že v průběhu doby se právě vrata stala hlavní chloubou jankovských hospodářů.

A každý je chtěl mít stejně pěkné jako soused, nebo ještě hezčí, nápaditější. Slýchávali jsme o truhláři z Chaloupek, který uměl vrata zhotovit a doplnit je nejrůznějšími zdobnými prvky. Někdy to byla jen jednoduchá mřížovina z lišt, jindy si truhlář vyhrál s dekorativními prvky stylizovaných květů, paprskovitě se rozbíhajících listů, nebo vytvářel i složitější ornamenty. Velkou roli hrála i barva vrat, většinou šlo o kombinaci dvou barev, které ladily spolu navzájem, ale i s celým průčelím domu.

Konstrukce těchto dřevěných dvoukřídlých vrat byla velmi jednoduchá a otvírání umožňovaly dva svislé boční sloupy, uchycené zpravidla nahoře do železného oka trámu a dole do otvoru vyvrtaného v kameni. Zevnitř byla vrata zpevněna několika příčnými trámky. Všechna vrata jankovských hospodářů měla v sobě i dvířka, kterými se do usedlosti vcházelo. Pouze usedlosti č. 13, 14 a 19 měly kromě vrat ještě samostatná vstupní dvířka, kterými se po několika schůdcích (č. 13, 14), nebo pěšinou vedoucí vzhůru (č. 19) mohlo vstoupit na zápraží podél obytné části usedlosti. Vrata naopak vedla do širokého průjezdu do dvora a odtud se teprve odbočovalo do obytného stavení a do hospodářských částí domu.

Protože Jankov je postaven na svahu, vjezdy do dvorů v horní části nad silnicí byly dosti strmé, a tak zezadu těchto usedlostí bylo ještě možno vjet do dvora i přes stodolu, sváželo se tak např. obilí z polí. Usedlosti v dolní části vsi měly většinou povlovnější vjezd i výjezd.

V současné době se zemědělské usedlosti zcela změnily v rodinné domky, a i když v některých pokračuje značně zredukovaný chov drobného hospodářského zvířectva, ostatní zemědělská činnost skončila. Při přestavbách domů však majitelé zachovávají jedinečnost původních vrat, anebo začleňují vrata uchovávající podobnost stylu a jednotný ráz vesnice.

č.3
č.6
č.5
č.8
č.14
č.22
č.17 současnost
č.17 z roku 2001
č.17 současnost
č.17 z roku 1993
č.18 současnost
č.18 z období první republiky
č.21
č.21 původní z konce 20. století
Č. 16 tato vrata bohužel už neexistují, stavení vyhořelo při požáru v r. 2013
č.23 se sjednoceným barevným podkladem
č.24 se sjednoceným barevným podkladem
č.13 Obdobně barevné sjednocení dekorativních lišt a podkladu
č.7 nová vrata
Původní vrata u č. 27 s barevně odlišenými lištami
č.20 barevně sjednocená nová vrata
č.10 nová vrata
č.2 nová vrata
č.11 původní provedení
Původní vrata č. 11 noví majitelé neobnovili, ale do novostavby včlenili obdobně řešená vrata, a navíc ještě dvířka
č.32 původní dvířka před rekonstrukcí
č.32 dvířka po rekonstrukci
Nově upravený vjezd a vchod do domu č. 32 se vsazenými renovovanými dvířky

Stará stavení, jejichž vrata se dochovala jen na fotografiích

Č. 9 U Výborných (stavení už neexistuje)
Č. 19 U Přenosilů, stará část s dvířky zůstala, vrata připadla k č. 34, nahrazena novými
Zcela nová vjezdová vrata u č. 1
Nová vrata u č. 34 (místo původních č. 19)

Několik starších i novějších pohledů na ves

Vjezd do vsi u č. 1
č.3
č.7
č.22
č.11
č.27
č.18

autor: Jaroslava Paulusová

Cesty katastrem Jankova

V době coronavirové a tvrdého lockdownu bylo nařízeno pohybovat se pouze v katastru obce. Vydejme se katastrem Jankova, který má výměru 168 ha, tj. 1,68 km². Obec se nachází ve vzdálenosti 1 km od státní silnice Pelhřimov-Jihlava, leží přibližně uprostřed. Když od státní silnice sejdeme po okresní silnici do Jankova, asi po 150 m v údolí podtéká tuto silnici malý potůček, který je zároveň hraničním potůčkem s katastrem obce Opatov, a také odděluje okresy Pelhřimov a Jihlava, jak nás upozorní dopravní značky s názvy obou okresů. Pokračujeme-li po této silnici, uprostřed vsi uvidíme patník s označením 1 km od státní silnice. Jdeme-li dál směrem k osadě Chaloupky (patřící k Novému Rychnovu), okresní cesta končí za lesem „Kopaný“. Tak jsme přešli katastr obce na délku, tj. asi 1,5 km.

Chceme-li přejít katastr obce na šířku, můžeme se vydat po cestě od Jankovského potoka, tvořícího hranici s katastrem Vyskytné, vzhůru do vsi. Tam můžeme pokračovat některou z cest nahoru dál ke křížku (zde překročíme evropské rozvodí) a polní cestou sejdeme dolů do „Jankovska“. Tamější louky a les sousedí s katastry obci Milíčov a Dušejov. Opět jsme ušli asi 1,5 km.

Katastr obce se dá přejít za velmi krátkou dobu. V minulosti si však zdejší hospodáři kupovali pozemky při hranicích katastru, ovšem už na území sousedních obcí. Tak např. louka „Matějkovna“ a část lesa už je v katastru Vyskytné, pole „Na Kopci“ v katastru Milíčova (za JZD došlo k úpravě hranic), část luk a lesa na „Jankovsku“ v katastru Dušejova a Milíčova. Tím, že tyto pozemky patří občanům Jankova, jako by se katastr obce aspoň opticky zvětšil.

Silnice procházející obci a pohled k čističce u Jankovského potoka (foto M. Váňa 2009)

V minulosti měly zdejší cesty sloužit hlavně hospodářům, aby se dostali ke svým polím, na louky a do lesa. Důležité bylo i spojení s Větrným Jeníkovem, protože tamější zámek byl sídlem zdejší vrchnosti. Po r. 1848 obec patřila do okresu Humpolec a cesta tam vedla opět přes Větrný Jeníkov. Proto hlavní cesta od Jankova směřovala k Opatovu a odtud dál na Větrný Jeníkov. A také k silnici Pelhřimov-Jihlava, která spojovala obec se širším světem.

Státní silnice

Ve 30. letech 19. století (kolem r. 1835) se začala stavět benešovsko-jihlavská silnice, která z velké části kopírovala předchozí cestu, ale zpevňovala se štětováním. Budovala se jako státní silnice a o jednotlivé úseky se měli starat státní cestáři, které stát na určitá místa dosazoval. V naší oblasti měli úsek od Dušejova k Opatovu na starosti cestáři, kteří byli ubytováni na samotě u Miksů, kolem níž silnice vedla. Asi v r. 1870 tam přišel i cestář Matěj Matějka, který se později s početnou rodinou přestěhoval do Jankova č. 8 a přenesl tam přezdívku „U Cestářů“. Potomci tohoto rodu se po r. 1945 odstěhovali do pohraničí.

Při této silnici se stavěly i zájezdní hospody (pro přepřahání a odpočinek koní), jednou z nich byla i „Váchovna“ v katastru Dušejova. Protože od Miksů k Váchovně v údolí byl prudký spád, který by koně těžko s nákladem ubrzdili, byly tam postaveny serpentýny. K jejich zrušení a narovnání silnice pro potřebu rychlých automobilů došlo až v 70. letech 20. století (kolem r. 1970).

Úsek státní silnice s křižovatkou okresních silnic Opatov-Jankov, vlevo je vidět čekárna (pohled od Jankova k Opatovu s kostelem)

Okresní silnice Jankov – rozcestí Opatov

Dlouho to byla jen obyčejná uježděná cesta, ale po vzniku Československé republiky začali zdejší občané uvažovat o dobré zpevněné silnici. Ovšem taková stavba byla pro malou obec veliké sousto. V r. 1929 se obec rozhodla vytěžit a prodat asi 1 ha obecního lesa na získání finančních prostředků k započetí stavby silnice. Po jednání s okresem Humpolec byla r. 1930 stavba silnice vyhlášena jako nouzová a stavělo se za pomoci státní nouzové podpory.  Byla to vládní forma pomoci, která měla zmírnit nezaměstnanost v době krize. Avšak pro nedostatek finančních prostředků práce brzy skončily a silnice zůstala nedokončena. Kronikář obce zapsal: „Snad v brzké době převezme dostavbu okres a obec se dočká pohodlnějšího spojení se silnicí státní.“

Trvalo to však až do r. 1937, kdy byla obnoveno jednání s okresem o dostavbě silnice. Obec se měla účastnit 20% příspěvkem, buď v peněžitém obnose, nebo v naturáliích, což představovalo dodat 1000 m³ štětového kamene v ceně 30 Kč za 1 m³. Jednalo se také o tom, aby toto množství bylo rozvrženo na občany podle výše odváděné pozemkové daně. Na veřejné schůzi občanů většina souhlasila, 4 byli proti, takže usnesení obecního výboru bylo platné. Nakonec však stavba silnice byla opět odložena okresním úřadem. Ale ne na dlouho, už v květnu 1939 se stavba rozběhla. Stavbu prováděl známý architekt Jaroslav Kytýr z Humpolce. Denně pracovalo na stavbě kolem 30 osob a podařilo se vyštětovat úsek silnice přes obec.  Pak už se schylovalo k válce, nastala doba německá okupace a pokračování stavby bylo v nedohlednu.

Ves Jankov se rozkládá na svahu Ševcova kopce, a tak domy v horní části od návsi stály mnohem výš než domy na spodní straně. Na návsi byly postupně vyježděny 2 cesty při horní a spodní straně a při vjezdu a výjezdu z návsi se zase spojovaly v cestu jedinou. Pamětníci uváděli, že tyto cesty vedly téměř pod okny chalup, průčelím obrácených na náves.

Při stavbě silnice v r. 1939 se podařilo rozdílný terén mezi cestami na návsi vyrovnat, tj. spodní cesta byla zavezena a horní cesta prokopána a snížena. Ještě se podařilo novou cestu vyštětovat.

Další pokračování stavby silnice a její dokončení se uskutečnilo až po válce v r. 1946. Ještě za války, v r. 1941, si v Jankově otevřel žulový lom kameník Jaroslav Křížek z Boršova. Když se v r. 1945 Matějkovi č. 8 (Cestářovi) odstěhovali do pohraničí, najal si jejich chalupu a přistěhoval se sem s rodinou. Nabídl obci vysekat dlažební kostky pro vydláždění úseku nové silnice vedoucí přes ves. Zároveň vytěžil a zpracoval kámen na stavbu zídek kolem horní strany domů, aby prostor kolem silnice byl upravený. A tak se obec může dosud pyšnit krásnou vydlážděnou silnicí uprostřed návsi.

Dlážděná silnice středem vsi se zídkami při horní straně domů
Dlážděná silnice středem vsi se zídkami při horní straně domů
Domy při spodní straně vsi s vydlážděnými vjezdy až k vratům
Domy při spodní straně vsi s vydlážděnými vjezdy až k vratům

Ostatní úseky této okresní silnice zůstaly pouze vyštětovány, a to jak směrem ke státní silnici, tak směrem k lesu Kopaný. Ale i tyto práce si vyžádaly mnoho úprav, musely být na ní postaveny 2 mostky pro potůček a svod vody z kopců, upraveny vjezdy na pole a škarpy. Mnoho materiálu padlo i na navážku silnice hned v oblouku za vsí, kde byl zvlášť svažitý terén. Nakonec  byly vsazeny patníky a po obou stranách silnice vysázeny stomy. Hned za vsí to byla řada jeřábů, které jsou koncem léta obsypány červenými jeřabinami. Dál potom silnici lemovaly stromy raných třešní, které lákaly k ochutnávání jak děti, tak i dospělé, spěchající na autobus, nebo jen tudy procházející či projíždějící. Dnes už se mnohé z nich polámaly, některé ztrouchnivěly a musely být pokáceny, jiné neunesly tíhu jinovatky a popadaly.

O tuto okresní silnici se staral vždy nějaký okresní cestář, aby byly okraje silnice a škarpy posečeny, vyčistěny a voda mohla odtékat. Po r. 1949, kdy Jankov připadl do okresu Pelhřimov, vykonávali tuto práci cestáři z Vyskytné, jedním z nich byl i Václav Kubík. V zimě po obou stranách stavěl plaňka (protisněhová zábrany), protože zimy tu bývaly tuhé a silnice zavátá. Dneska silnice protahují pluhy, ale ještě v 50. letech nastupovali muži ze vsi s lopatami na prohazování, aby silnice byla průchodná a průjezdná. V letech 1970-1971 byl úsek této silnice od Jankova ke státní silnici vyasfaltován.

Násep v oblouku silnice před vsí
Zbytek třešňové aleje podél silnice
Zbytky jeřábů s červenými jeřabinami v oblouku silnice před vsí

Obecní cesty

Císařské otisky stabilního katastru Jankova z r. 1838, kde jsou hnědě vyznačeny cesty, a náves je volná plocha

 

Když se podíváme na mapku stabilního katastru Jankova z r. 1838, vidíme domy uspořádané kolem návsi, ale žádná cesta návsí neprochází. Cesty vycházejí až z obou konců vsi. Ze středu vsi odbočovala jediná cesta kolem č. 14, která nahoře navazovala na cestu obcházející Jankov zezadu.

 Na začátku vsi vidíme cestu ke státní silnici a pod ní souběžnou cestu do polí (a k pozdější samotě U Štědrů). Když projdeme návsí na konec vsi, můžeme pokračovat k lesu Kopaný a do Chaloupek. Hned za vsí tato cesta obchází Jankov a pokračuje dál po druhé straně Ševcova kopce do Opatova. Kdysi to bývala hodně užívaná cesta. Z ní od křížku (ten byl postaven až r. 1885) odbočuje jedna cesta dolů k loukám a k lesu v „Jankovsku“ a další cesta do polí k Milíčovsku, kterou se dalo dojít i k samotě Na Oklice.

 Asi po 50 m za vsí odbočuje z hlavní cesty cesta dolů, dříve se říkalo „ K Pazdernám“, nyní k samotě U Šimpachů a dál k polím hospodářů, do lesa a na louku Matějnovnu.

Mapka také ukazuje úzké dlouhé dílce políček v každém lánu a ke každému dílci si hospodáři museli upravit od hlavní cesty nájezd. Dílce polí byly odděleny mezemi, na nichž rostly jahody, místy byly vysazeny třešně ptáčnice, jinde rostly šípkové keře, místy i křoví, kde hnízdily koroptve, občas si tam udělal pelíšek zajíc, na kytkách poletovali motýli. Pole „Na Kopci“ byla oddělena mezemi s lískovými keři, kam se koncem léta vypravovaly děti s batůžky na oříšky, které pak společně na návsi někde na kameni roztloukávaly, nebo je rozložily doma na půdě, aby z nich maminky mohly upéct posvícenské oříšky nebo je přidat do vánočního cukroví. Někdy se děti jen tak rozběhly po mezích do krajiny, hospodáři po nich chodili obhlížet úrodu, pocestní si tudy krátili cestu. Rozoráním cest a mezí krajina o tento život přišla. Zůstaly jen velké širé holé lány.

Cesta od křížku dolů do Jankovska, pohled na ni z obou stran
Cesta od křížku dolů do Jankovska, pohled na ni z obou stran

Cesta mezi č. 13 a č. 14 ke křížku se v současné době téměř nepoužívá, nade vsí před křížkem se napojovala na cestu obcházejíci ves zezadu, u křížku se cesty opět dělily

Pohled na cestu od Jankovského potoka ke vsi a silnice od Jankova ke státní silnici, lemovaná z obou stran třešňovou alejí (foto 2006)

autor: Jaroslava Paulusová

Přírodní rezervace v katastru obce Jankov

Na katastrálním území obce Jankov se nacházejí 2 přírodní rezervace, které zároveň patří mezi evropsky významné lokality. Tou první je „Národní přírodní památka Jankovský potok“, druhou je lokalita „U Milíčovska“.

Národní přírodní památka Jankovský potok byla vyhlášena r. 1992 a zahrnuje údolní nivu Jankovského potoka v délce asi 13 km od pramenů u obce Jankov až po osadu Hojkovy v katastru obce Mladé Bříště. Chráněné území má rozlohu 72 ha, celé ochranné pásmo zahrnuje 384,5 ha. Nařízením Kraje Vysočina v r. 2018 byla na horním toku potoka zřízena přírodní rezervace „Prameniště Jankovského potoka“, která se rozkládá na katastrech vsí Jankov, Vyskytná a Opatov.

Označení přírodní lokality pod Jankovem při cestě do Vyskytné (foto únor 2021)
mapa rezervace
Naučná tabule s označením ohrožených (nebo už vyhynulých) druhů rostlin a živočichů

V minulosti byl potok opravdu plný života, jak uvádí i naučná tabule s označením přírodní rezervace. V potoce se vyskytovala perlorodka říční, mihule potoční, rak říční, ve vodách a přilehlých mokřinách čolek horský a obecný, ropucha obecná, skokan krátkonohý, v okolí toku lovila vydra říční. Na přilehlých loukách rostla vzácná rosnatka okrouhlolistá, vachta trojlistá, tolije bahenní, prstnatec májový, všivec ladní aj. Z ptáků se tu vyskytoval ledňáček říční, skorec vodní, konipas horský, bramborníček hnědý aj.

Až do 60. let minulého století potok volně meandroval, hospodáři louky kolem potoka ručně kosili a seno se odtud ručně vynášelo. Pak přišla doba meliorací, aby do zamokřených luk mohla vjet technika, potok se napřimoval, neboť meandry toku překážely. A tak život z rychle proudícího potoka začal unikat, z okolních luk mizela pestrost fauny a flory, louka „Matějkovna“ byla úplně vyschlá. Po čase začalo okolí potoka zarůstat olšinami, ostřicemi a nálety.

Potřeba chránit mizející tvářnost krajiny a také výstavba vodní nádrže Švihov na Želivce, která se měla stát zásobárnou pitné vody pro Prahu, vedla k vyhlášení zdejší chráněné přírodní rezervace. V letním období po několik sezón kempovali v katastru Jankova ochránci přírody, kteří se pustili do obnovy horního toku Jankovského potoka a pravidelně vyžínali přilehlé louky. I po vyhlášení přírodní rezervace je potřeba o celou údolní nivu Jankovského potoka stále pečovat, a tak brigády na čistění toku, kosení břehů a sklízení posečené trávy pokračují. Ochránci přírody se také pokusili vypustit do potoka perlorodku říční, ale ukázalo se, že její populace už tu není životaschopná.

Informační tabule nedaleko prameniště horního toku Jankovského potoka
Část meandrujícího toku v přilehlých loukách.

Vzpomínka J. P.: „Jako děti jsme my, kluci a holky, kolem r. 1950 chodili s vědrem na vodu do Jankovského potoka „na raky“. Rukama jsme šmátrali v prohlubních břehů a kořenech stromů a snad se nestalo, že bychom se někdy vraceli s prázdnou. Doma jsme raky naházeli do vařící vody, kde zčervenali, a pak jsme se sešli venku na zídce, vyklepávali jsme račí klepeta a pochutnávali si. Často jsme si také přinášeli škeble z perlorodky říční a hráli si s nimi. Vzpomínám, že brzy zjara se okolí potoka žloutlo blatouchy a bělalo sasankami. Před Božím tělem stačilo seběhnout na louky s pestrobarevným kvítím kolem potoka a brzy jsme měli košíček plný květů, které jsme pak sypali při Božím těle ve Vyskytné na cestu od jedněch oltářů k dalším. Vzpomínám i na „babky rosničky“, které sehnuté chodily po lukách a vyhledávaly nějaké rostlinky. Od rodičů jsme se dozvěděli, že jsou to Pražačky, které tu hledají léčivou a masožravou rosnatku okrouhlolistou.“

II. Přírodní rezervace „U Milíčovska“,

evropsky významná lokalita v katastru obce Jankov, byla vyhlášena chráněným územím v r. 1993 na ploše 6,1 ha. Nachází se v těsné blízkosti hlavního evropského rozvodí, nedaleko silnice Pelhřimov – Jihlava (proti samotě U Vašíčků), v nadmořské výšce 656-662 m. Patří už k úmoří Černého moře. Leží v mělké pramenné míse přítoků Jedlovského potoka, do kterého se zdejší luční a lesní potůčky a stružky slévají.

Naučná tabule přírodní rezervace U Milíčovska .
Mapa rezervace UMilíčovska

Tato rezervace ochraňuje luční rašeliniště s vzácnými druhy rostlin a živočichů. V části, která je nejzamokřenější, rostou keřové vrby a ostřice. V dalších částech rašeliniště se vyskytuje z chráněných rostlin prstnatec májový, rosnatka okrouhlolistá, vachta trojlistá, tolije bahenní, kozlík dvoudomý, všivec lesní, hadí mord, suchopýr úzkolistý aj., z náletů pak vrba a bříza bělokorá. Z ptáků v rezervaci hnízdí bekasína otavní, z dalších živočichů se tu vyskytuje čmelák luční, mravenec rašelinný a různé druhy pavouků.

Pohled na rašeliniště v předjaří
Rosnatka okrouhlolistá - zdroj Wikipedie
Prstnatec májový - zdroj Wikipedie

Zdejší chráněné rašeliniště je jedním z mnoha chráněných rašelinišť ve zdejší oblasti, v sousedství v katastru Milíčova se nacházejí rašeliniště „Na Oklice“ a „U Svitáku“, v katastru Dušejova rašeliniště „Chvojnov“, v Hojkově pozůstatky kdysi rozsáhlého „Hojkovského rašeliniště“, opačným směrem pak „Šimanovské rašeliniště“.

Kde se tu vzalo tolik rašelinišť? Víme, že naše vrchovinná oblast je prameništěm množství potoků, potůčků a stružek, které jako by stékaly ze střechy domu na dvě strany, vlastně jsou neseny a plynou na sever do Severního moře a na jih do Černého moře. Prameny a pramínky vyvěrající zde ze země vytvořily při svých horních tocích během dlouhého vývoje prameništní rašeliniště, vlastně trvale zamokřená místa s hojností nejrůznějších rostlin a keřů. Jejich odumřelé části se ve spodních vrstvách za nepřístupu vzduchu rozkládají a přetvářejí se v rašelinu.

Už v dávných dobách se o naší oblasti píše, že ji pokrýval mohutný česko-moravský pomezní hvozd, v němž se nacházelo jen pár světlejších míst, palouků a bažin (vlastně rašelinišť). Podle pověstí se v mnoha z nich utopil pocestný, voják, hospodář s potahem, nebo dokonce celá svatba. Berme proto pozůstatky rašelinišť jako místa, do kterých je vepsaná historie krajiny.

Některá rašeliniště měla mocnost několik desítek centimetrů, jiná až jeden metr, některá dokonce až 3 metry. V 2. polovině 19. století se přišlo na to, že když rašelina vyschne, může se používat i k topení. A tak se v celé naší oblasti rozvinulo borkování, které pokračovalo i v počátcích 20. století.

 

Borkování rašeliny

Je to výroba drobných cihel z rašeliny, kterými se po vyschnutí dalo topit. V Jankově se rašelina na borky těžila z luk „V Jankovsku“, které navazují na dnešní chráněnou přírodní rezervaci „U Milíčovska“, vlastně kdysi tyto rašelinné louky tvořily jeden celek. Rašelinu na borky tu zpracovávala i rodina mé babičky z Jankova č. 14, Marie Borkové, narozené r. 1888. Na půdě se pak dochovala i forma na borky, kterou používali.

Forma na borky, dochovaná v chalupě č. 14 v Jankově, nyní předaná do muzea v Humpolci.

Postup výroby borek podle vyprávění babičky:

Nejprve se místo, kde se rašelina měla těžit, muselo odvodnit, tj. středem místa se udělala rýha, kterou se přebytečná voda odvedla někam do potůčku. Pak se místo nechalo vyschout. Z místa se poté odebírala rašelinná hmota a pěchovala se do formy, což byla jakási dlouhá truhla s uchy na koncích a uprostřed po stranách. Uvnitř byla příčkami rozdělena na několik dílků, což měly být budoucí cihličky k topení, borky. Ta naše forma měla 15 dílků. Forma se nejdříve vysypala jehličím, aby rašelina šla vyklápět. Když byla všechna rašelina do truhly napěchovaná, vynesla se na suché místo, truhla se obrátila dnem vzhůru a borky vypadly. Ty se pak skládaly na sebe s velkými mezerami, aby dobře vysychaly. Po vyschnutí se přivezly domů, kde pod kolnou ještě dál vysychaly, anebo se jimi už dalo topit v kamnech jako pozdějšími cihličkami z koksu. Několik kusů borek jsme měli ještě dlouho na půdě, dobře si je vybavuji.

autor: Jaroslava Paulusová

ŽIJEME NA STŘEŠE EVROPY

O obyvatelích Jankova můžeme říci, že žijí na střeše Evropy. Obcí totiž prochází od severu k jihu evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem. A tak jako ze střechy spadají dešťové kapky na dvě různé strany, tak v západní polovině katastru obce voda stéká údolí do Jankovského potoka a s ním putuje až do Severního moře. Naopak z východní, jen nepatrně skloněné části katastru, se potůčky slévají a v katastru sousední obce Dušejov se vlévají do Jedlovského potoka, který jejich vody donese až do Černého moře. Tím vrcholem střechy jsou v katastru obce dva kopce, „Ševcův kopec“ (681 m n. v.) nad obcí, tj. severním směrem k Opatovu, a „Kopec“ (686 m n. v.) na jih od obce směrem k Milíčovu.

Ves byla založena na mírném svahu, svažujícím se k západu a chalupy byly postaveny po obou stranách silnice, na horní a dolní straně. Uprostřed dolní strany vyvěrá silný pramen vody, nad kterým naši předkové postavili obecní studnu, ke které dříve všichni chodili pro vodu.  Odtud voda potrubím pokračuje do obecního rybníka a dál teče svažitým terénem až do Jankovského potoka. Kdysi dávno mocný proud vody vymlel ve svažitém terénu směrem k potoku hlubší údolí, které se nyní postupně vyrovnává.

Obecní studna (2021)
Pohled od studny na požární nádrž a udolí Jankovského potoka (2021)

Prameniště Jankovského potoka se nachází mezi olšinami na pomezí osady Chaloupky (patřící k Novému Rychnovu) a pod samotou U Matějků (v katastru Vyskytné), ale po několika desítkách metrů už potůček meandrující mezi mokřadními lukami vstupuje do katastru obce Jankov. Kdysi v minulosti tvořil přirozenou hranici mezi panstvím pražského arcibiskupství se sídlem v Červené Řečici a panstvím kláštera Želivského. Jankov byl jednou z nejvýchodnějších enkláv želivského panství a sousední ves Vyskytná už patřila arcibiskupství. Pro katastry obou vsí je Jankovský potok dosud hraničním potokem. Cestou sbírá pramínky, stružky a potůčky z přilehlých svažitých míst a společně s Hejlovkou se vlévá do Sedlické přehrady u Želiva, to už je z něho docela mohutný tok, který po opuštění přehrady nese nové jméno – Želivka. Dál tok řeky pokračuje až k soutoku se Sázavou, ta se pak vlévá do Vltavy a nakonec její vody donese Labe až do Severního moře. Vodní nádrž Švihov na Želivce se stala zásobárnou vody pro Prahu, a proto byly i v katastru Jankova vybudovány dvě přírodní čističky na odpadní vody.

Přírodní čistička pod Jankovem
Pokračování potoka pod čističkou

Když vystoupáme obcí některou z cest ke „Kalcovýmu křížku“ a ke „skále“ (bývalému lomu), otevře se před námi terén mírně se svažující k východu. A pak cestou dolů k lesu se dostaneme do luk, kdysi nazývaných „Jankovsko“, z nichž vytékají drobné stružky a potůčky, které se v lesních úsecích stékají a pod samotou Váchovna se vlévají do potoka vytékajícího z „Panských lesů“. Po splynutí s Jedlovským potokem vody putují do řeky Jihlavy, pak do Dyje a Moravy a nakonec po dlouhé cestě Dunajem vyústí do Černého moře.

Cesta od křížku dolů k lesu (2021)
Pohled zpátky od lesa na vykukující vrchol „Ševcova kopce“, kde se opravu můžeme projít po „střeše Evropy“ (2021)
Mapka katastru obce Jankov, kterou prochází evropské rozvodí, s naznačenými vrcholy

Evropské rozvodí v naší oblasti pokračuje od vrchu Křemešník (753 m n. v.) pokračuje přes katastry obcí Jankov, Opatov, Zbilidy, Šimanov dál k severu a různě se stáčí mezi vrchy.

autor: Jaroslava Paulusová