Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Jankov

2. Důvod a způsob založení

Obec Jankov (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

– je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

– je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

– vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

– pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
Knihovna
Hasiči

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Jankov
  Jankov 29
  393 01 Pelhřimov

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Jankov
  Jankov 29
  393 01 Pelhřimov

 • 4.3 Úřední hodiny
 • 4.4 Telefonní čísla

  Starosta: +420 724078887
  Místostrosta +420 602742472

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.jankov.eu

 • 4.7 Adresa e-podatelny
  Elektronická podatelna
 • 4.8 Další elektronické adresy

  obec.jankov@seznam.cz

 • 4.9 ID datové schránky

  rnva9te

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 14222261/0100

6. IČ

000583464

7. Dokumenty

8. Žádosti o informace

9. Formuláře

10. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací – Portál GOV

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 •  

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 – Poskytnuté informace:

 •  

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 – Rejstříky, registry, evidence a seznamy: