Zápis z pátého jednání zastupitelstva 2012

Zápis z pátého jednání zastupitelstva 2012

Příloha

Vyvěšeno dne 29.12. 2012


Jedna reakce k “Zápis z pátého jednání zastupitelstva 2012”

  1. Reyhan napsal:

    Ve1žene1 paned Bakove1, děkuji za Vaši veřejnou připomednku, na kterou si dovoledm kre1tce ragoevat. Souhlasedm s Ve1mi, že v našed obci je mnoho věced, do kterfdch je třeba investovat a jejich řešened je ze1sadně ote1zkou peněz. Hned v favodu sve9 reakce však musedm konstatovat, že ani je1 ani zastupitelstvo obce nepřipustedme, aby se obec znovu nefaměrně zadlužovala nebo realizovala akce, na ktere9 neme1 penedze. dačetnictved te9to obce je auditove1no nadředzenfdm orge1nem (vždy bez vfdhrad) a věřte mi, že pokud by obec porušovala rozpočtove1 pravidla, byl by tento ne1lez v auditorske9 zpre1vě a obec by byla sakcionove1na..K Vašed připomednce ke kanalizaci: Nened mi jasne9, o ktere9 druhe9 če1sti kanalizace pedšete. Pokud hovoředte o druhe9 etapě vfdstavby, ve ktere9 bfdvale9 zastupitelstvo nesplnilo dotačned podmednky a našed obci byl za porušened rozpočtove9 ke1zně vyměřen odvod ( pokuta ) v celkove9 vfdši přes 15 milionů Kč (tuto pokutu současne9 zastupitelstvo vyřešilo a byla ne1m prominuta veškere1 dokumentace k te9to věci je veřejne1, je souče1sted ze1pisů OZ a je veřejně předstupne1 na internetovfdch stre1nke1ch obce), tak tato če1st kanalizace je funkčned a v provozu. Pokud hovoředte o dalšed etapě, kterou podle Ve1s „cituji … bfdvale9 zastupitelstvo rozjednalo, jen ji stačilo dokončit , tedy o dopojened dalšedch če1sted obce spojenedm dešťove9 a splaškove9 kanalizace (řešened „separe1tory“):a) nestačilo, a to z technickfdch důvodů – technicke9 řešened „separe1tory“ nebylo již ve funkčnedm obdobed bfdvale9ho zastupitelstva možne9 a bylo zamedtnuto. Stejně tak bylo zamedtnuto i současne9mu zastupitelstvu a nebude realizove1no. Postup a rozhodnuted v te9to věci budou veřejně projedne1ny na zasede1ned OZ dne 26.6.2013. Řešenedm je vybudove1ned nove9 kanalizace (tedy vfdkopem a položenedm nove9ho řadu splaškove9 kanalizace), kde se odhad ne1kladů pouze pro ulice Pod Kozincem a Zahradned pohybuje mezi 5-6 miliony Kč (veškere1 dokumentace k te9to věci je veřejne1, je k dispozici na Oda a bude veřejně projedne1na). I přes to se v současne9 době snažedme opakovaně projednat na Magistre1tu Kladno jine9 (levnějšed) řešened. Rozhodnuted o schve1lened je však na Magistre1tu Kladno a bude zveřejněno po jeho doručened na Oda Svinařov.b) nestačilo, a to z finančnedch důvodů omlouve1m se, ale musedm znovu opakovat to, co již bylo mnohokre1t řečeno nebo napse1no tomuto zastupitelstvu trvalo dva roky, než srovnalo ztre1tove9 hospodařened z obdobed před ředjnem 2010. Odkazuji Ve1s na ze1pis OZ ze dne 15.12.2010, bod 4), kde je konstatove1no, že obec hospodařed v roce 2010 s deficitem minus -627 358,69 Kč, a to hlavně z důvodů akce ul. Kre1tke1 , ktere1 nebyla rozpočtove1na a byla prove1děna z provoznedch prostředků obce (celkove1 cena akce byla ne1sledně upřesněna na 891.101,10 Kč , a to neze1vislou externed „Zpre1vou z přezkoume1ned finančnedch toků a hospodařened obce Svinařov za rok 2010“). De1le byla naše obec zatedžena favěrem ve vfdši 5 milionů na 10 let se sple1tkou 62.000,- Kč měsedčně a de1le vfddaji za provoz čističky odpadnedch vod za rok 2010 ve vfdši 300.000,- Kč a de1le vfddaji ze stejne9ho titulu za rok 2011 ve vfdši 403.055,88 Kč, a to do doby, než byl nastaven vfdběr stočne9ho. Ten nebyl totiž minulfdm zastupitelstvem nastaven (pozn. 1. etapa kanalizace byla již několik let v provozu a 2. etapa byla funkčned a měla bfdt kolaudove1na 30.7.2010), tzn. obec nevybedrala stočne9 a musela uhradit provoz čističky odpadnedch vod z obecnedch peněz. Dalšed podrobnosti neuve1dedm (veškere1 dokumentace k te9to věci je veřejne1, je souče1sted ze1pisů OZ, ktere9 jsou veřejně předstupne9 na internetovfdch stre1nke1ch obce, je k dispozici na Oda a můžete v te9to věci pože1dat o poskytnuted informace a do dokumentace nahle9dnout).K Vašed připomednce k opravě dětske9ho hřiště respektuji Ve1š ne1zor, že děti v našed obci nepotřebujed hřiště. Můj osobned ne1zor je, že si naše děti nemajed hre1t na rozbahněne9m hřišti, kde je sportovned plocha plne1 vfdmolů a v dezole1tnedm stavu.K Vašed ote1zce k obecnedmu rozhlasu: obecned rozhlas funkčned a je provozove1n, evidujeme pouze poruchu jednoho z reproduktorů v lokalitě Vašeho domu. Tato porucha již byla nahle1šena a bude opravena v ze1ruce. Ze1věrem shrnuji: je1 i současne9 zastupitelstvo budeme i nade1le šetřit penedze na dalšed obnovu obce a budeme tuto obec postupně opravovat (ať se jedne1 o obecned rozhlas, zaste1vku, dětske9 hřiště a jistě dojde v budoucnu i na silnice a kanalizaci, atd., ktere9 jsou připraveny v Ple1nu obnovy a rozvoje pro dalšed etapy), ale budeme to dělat postupně, s rozmyslem, v souladu se ze1kony a předpisy a podle stavu obecnedch financed (viz shora nemůžeme a nebudeme si kupovat něco, na co neme1me penedze). Budeme i nade1le realizovat Ple1n obnovy a rozvoje obce, ke ktere9mu měli všichni občane9 možnost se vyje1dřit. Vaše připomednky projedne1me na dalšedm jedne1ned zastupitelstva. S pře1nedm hezke9ho dneJaroslav Pružinecstarosta

Okomentuj